NLB d.d: NLB akvizicijom 83,23 odsto vlasničkog udela u Komercijalnoj banci a.d. Beograd postaje treća najveća banka u Srbiji

Sreda, 26.02.2020.

Saopštenje NLB d.d.

Danas, [26]. februara 2020. godine, Nova Ljubljanska banka d.d. („NLB“ ili „NLB Grupa“) potpisala je kupoprodajni ugovor (“ugovor”) sa Republikom Srbijom (“RS”) o  kupovini 83,23 posto vlasničkog kapitala Komercijalne banke a.d. Beograd (“KB”). 

Finalizacija  transakcije očekuje se u četvrtom kvartalu 2020. godine i podleže obaveznim regulatornim dozvolama od strane, između ostalog, Evropske centralne banke, Banke Slovenije i Narodne banke Srbije.
Naknada za 83,23 posto vlasništva iznosi 387 miliona („cena“), koja se plaća u gotovini po zatvaranju transakcije. U skladu sa propisima o privatizaciji banaka u Srbiji, NLB nije obavezna da pokrene tender za obavezan otkup akcija od manjinskih akcionara u KB-u.
Navedena cena podrazumeva procenu od 465 miliona evra za stopostotni vlasnički udeo, što predstavlja 0.77 puta vlasnički kapital KB-a na konsolidovano osnovu prema zahtevima međunarodnih računovodskih standarda MSFI na dan 30. juna 2019. godine i cca. 6-puta procene dobiti KB-a za 2019. godinu. Cena će biti podložna 2-postotnoj godišnoj kamatnoj stopi od 1. januara 2020. do zatvaranja transakcije. U tom periodu, NLB će imati korist od KB-ove dobiti u skladu sa t. z. mehanizmom zaključane kutije („locked-box mechanism“). Pod uslovom izdavanja dozvole od strane Narodne banke Srbije, dodeljena ali još uvek neisplaćena dobit i primanja radnika iz prošlih finansijskih godina biće isplaćena pre zatvaranja transakcije. Postojeći akcionari KB-a takođe će dobiti dividendu u iznosu od 50 posto neto prihoda u 2019. godini, do maksimalno 38 miliona evra pre zatvaranja transakcije. 
NLB će u svakom trenutku premašiti opšti kapitalni zahtev (Overall Capital Requirement) i kapitalne zahteve prema 2. stubu (Pillar 2 Guidance) od 15,25 posto. Da bismo postigli ovaj cilj, koristićemo kapitalne instrumente koji su već emitovani, ali ne i obraćunati (240 miliona evra od instrumenata drugog reda) i predviđeno povećanje kapitala tekućim merama za optimizaciju rizične aktive, potencijalnim izdavanjem hartija od vrednosti za dodatni kapital prvog reda i uključivanjem nekontrolšućeg  udela. NLB želi da zadrži  materijalnu isplatu dividendi za 2019. godinu, ali rokovi će biti usklađeni sa procesom izdavanja dozvola od strane regulatora i uvođenjem mera za optimizaciju kapitala. NLB se zalaže za održavanje dividendne politike koja, pod uslovom da su ispunjeni ciljani kapitalni  koeficijenti (trenutno 16,25 posto, očekuje se ispravka  zbog 50 baznih bodova nižeg zahteva za 2. stub (P2R)), predviđa isplatu dividendi od cca. 70 posto.
Ova transakcija jača prisustvo NLB-a, a takođe i fokus na tržištima jugositočne Evrope, čime se konsoliduje pozicija najveće bankarske grupe sa sedištem u regionu. Srbija time postaje najveća strana filijala NLB Grupe, doprinoseći sa cca. 24 posto povećanju imovine. KB donosi više od 770.000 aktivnih klijenata fizičkih lica i najveću prodajnu mrežu u zemlji, sa 203 ekspoziture uz postojeće NLB-ove ekspoziture u Srbiji. KB-ove filiale u Bosni i Hercegovini i Crnoj gori takođe će doprineti  poslovanju NLB-a na tim tržištima. 
Sa zadovoljstvom pozivamo sve zainteresovane aktere da učestvuju u veb prenosu uživo u četvrtak, 27. februara 2020. u 15:00 sati (CET), na kojem će uprava predstaviti transakciju, a zatim i dati odgovore na pitanja. 
Blaž Brodnjak, predsednik Uprave NLB-a, izjavio je: “Akvizicija Komercijalne banke predstavlja još jednu veoma važnu prekretnicu u razvoju NLB-a posle uspešnog završetka procesa privatizacije banke u 2019. godini. Jačanje našeg prisustva u Srbiji, koja je naše največe strano tržište, na kontrolisan način koji povećava našu vrednost, ključni je strateški prioritet naše grupe. Ova transakcija će rezultirati porastom tržišnog učešća NLB-a u Srbiji na više od 12,1 posto prema bilansnoj sumi. Time će NLB postati treća največa bankarska grupa u zemlji, sa veoma jedinstvenom  pozicijom jedne od vodećih banaka na svim tržištima gde je naša grupa prisutna. Obim poslovanja NLB-a u Srbiji će biti daleko najveći izvan Slovenije, što dodatno ojačava e značaj ove transakcije za regionalnu sistemsku finansijsku instituciju. 
Bili smo impresionirani kvalitetom, a takođe i potencijalom Komercijalne banke. Čestitamo Republici Srbiji na zalaganjima za veoma transparentan i profesionalan proces privatizacije. NLB će se isto tako zalagati za dalji razvoj banke uz korišćenje velikog potencijala koji banka pruža sa fokusiranjem na potrebe klijenata i primenom našeg iskustva. Stoga se radujemo da ćemo moći da primimo  sve aktere Komercijalne banke – pogotovu zaposlene i klijente – u NLB porodicu. Dobro nam došli.” 
Ministar finansija Vlade Republike Srbije, Siniša Mali, izjavio je: Zadovoljni smo cenom, koju smo dobili. Taj novac će država uložiti na pametan način, i to pre svega u investicioni plan “Srbija 2025”, što će dalje doprineti poboljšanju kvaliteta života naših gradjana i daljem rastu BDP-a. Komercijalna banka je odlično radila ali može da radi i mnogo bolje, i verujem da će to biti moguće zahvaljujući novom strateškom partneru. Kada je reč o finansijskim uslugama, gde imate otvoreno tržište, smatramo da privatni partner može da bude mnogo bolji vlasnik od države. NLB je ozbiljna banka, koja ima jasnu strategiju i viziju, i koja je jedina regionalna finansijska institucija listirana na Londonskoj berzi sa GDR. Dakle, vrlo smo zadovoljni procesom koji je bio u potpunosti transparentan i koji je sa velikim uspehom priveden kraju. Nadamo se da će se transakcija uspešno zatvoriti u narednih nekoliko meseci.
 
O NLB Grupi
NLB Grupa je najveća bankarska i finansijska grupa u Sloveniji sa strateškim fokusom na izabranim tržištima jugoistočne Evrope. Pokriva tržišta s ukupnim stanovništvom od oko. 17 miliona. Grupa se sastoji od NLB kao glavne kampanije u Sloveniji, šestčlanica na području jugoistočne Evrope, nekolika kompanija za dopunske usluge (upravljanje sredstvima i osiguranje, upravljanje nekretninama itd.), i ograničenim brojem nestrateških članica koje su u procesu kontrolisane likvidacije. NLB je listirana kompanija, čije  akcije se nalaze na Ljubljanskoj berzi, a globalne potvrde o depozitu (GDR) listirane su na Londonskoj berzi. Najveći akcionar  je Republika Slovenija sa vlasništvom od 25 posto i jedna akcija.
 
KB
Komercijalna banka a.d. Beograd osnovana je 1. decembra 1970. godine, a transformisana u akcionarsko društvo 6. maja 1992. godine sa sedištem u Beogradu, Srbija. Na beogradskoj berzi listirana je od avgusta 2006. Krajem novembra 2019. Republika Srbija sa 83.23% običnih akcija ponovo postaje većinski vlasnik. Banka nudi bankarske usluge za fizička i pravna lica u Srbiji i još dve druge zemlje jugoistočne Evrope – u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Takođe nudi i usluge upravljanja investicionim fondovima preko društva KomBank Invest a.d. Beograd. Na dan 30. juna 2019. to je treća najveća banka u Srbiji prema bilansnoj sumi sa tržišnim učešćem od 10,8 posto.