Do 20 miliona za kupovinu poljoprivrednog zemljišta

Sreda, 16.01.2019.

Razvojni fond Autonomne pokrajine Vojvodine raspisao je Konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta sa ciljem stvaranja uslova za intenziviranje poljoprivredne proizvodnje i podizanje nivoa efikasnosti i stepena konkurentnosti individualnih poljoprivrednih gazdinstava.

Izvor: Pixabay

 

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica – nosioci komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na teritoriji AP Vojvodine, koji imaju aktivan status gazdinstva i navršenih manje od 70 godina života. Investicija koja je predmet finansiranja se mora realizovati na teritoriji AP Vojvodine.

Sredstva su namenjena za kupovinu poljoprivrednog zemljišta u cilju ukrupnjavanja poseda registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, a iznos u skladu sa kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva kreće od 300.000,00 do 20.000.000,00 dinara. Sopstveno učešće je najmanje 20% vrednosti poljoprivrednog zemljišta koje je predmet kupovine.

Rok vraćanja kredita je do 7 godina, u okviru kojih je obuhvaćen grejs period do 12 meseci.

U grejs periodu obračunava se i plaća interkalarna kamata mesečno, tromesečno ili šestomesečno, u visini ugovorene kamatne stope, a anuiteti se obračunavaju i plaćaju mesečno, tromesečno ili šestomesečno. Naknada za obradu kreditnog zahteva iznosi 5.000,00 dinara, a naknada za korišćenje usluga Kreditnog biroa iznosi 246,00 dinara.

Iznos kamate za zemljište koje se nalazi na teritoriji opština razvijenosti I i II je dva odsto ukoliko postoji garancija, odnosno tri odsto ako je u pitanju hipoteka. Ukoliko se radi o zemljiištu koje se nalazi na teritorijama opština III i IV grupe razvijenosti kamata je jedan i dva odsto.

Minimalni uslovi potrebni za konkurisanje su da podnosilac zahteva nema dospelih neizmirenih obaveza po kreditima odobrenim od Fonda za razvoj AP Vojvodine i po osnovu poreza i ostalih javnih prihoda.  Kupovina poljoprivrednog zemljišta mora se obaviti od vlasnika koji nisu zakonski naslednici u pravoj liniji ili bračni drugovi.  Poljoprivredno zemljište koje je predmet kupovine mora se nalaziti u prečniku do 50 km od sedišta registrovanog poljoprivrednog gazdinstva.

Kupovina poljoprivrednog zemljišta će se izvršiti u roku od najduže 12 meseci računato od dana zaključenja Ugovora o kreditu.

Konkurs je otvoren do iskorišćenja sredstava planiranih za njegovu realizaciju ili do donošenja odluke nadležnog organa o zatvaranju Konkursa. Zahtev za kredit sa kompletnom dokumentacijom se podnosi u prostorijama Fonda u Novom Sadu, Bulevar cara Lazara 7a, u Sektoru za kredite, ili se dostavlja poštom na istu adresu.

 Sve dodatne informacije mogu se dobiti lično na adresi Bulevar cara Lazara 7a, Novi Sad, u Sektoru za kredite, elektronskim putem na: kreditno@rfapv.rs, ili telefonskim putem na brojeve: 021/454-334; 021/300-4935; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-014.

Izvor: Agrosmart.net