Obaveštenje o ponudi klijentima NLB Banke - zastoj u otplati obaveza (moratorijum)

 Poštovani,

 

Obaveštavamo Vas da je NLB Banka primenila Odluku Narodne banke Srbije i da je klijentima ponudila zastoj u otplati obaveza u NLB Banci.

Zaključno sa 31.03.2020. godine klijenti su imali mogućnost da se izjasne ukoliko ne žele da prihvate ponudu tj. žele da nastave sa redovnom otplatom kredita.

Za klijente koji su prihvatili ponudu primena je počela od 21.03.2020. godine dok će klijentima koji su se izjasnili o odbijanju ponude obaveze dospevati prema ugovorenoj dinamici.

 

Obaveštavamo klijente da će u okviru privremenih mera za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema klijentima automatski produžiti dozvoljeno prekoračenje po platnom računu ukoliko ono ističe u periodu trajanja moratorijuma.U nastavku se nalazi ponuda koja je bila aktuelna zaključno sa 31.03.2020. godine:

 

NLB Banka u cilju sprečavanja širenja korona virusa primenjuje sve raspoložive mere za zaštitu klijenata i zaposlenih i svih naših porodica. U okviru preduzetih mera želimo da Vas obavetimo i o primeni Odluke Narodne Banke Srbije koja se odnosi na ponudu zastoja u otplati obaveza koje imate prema NLB Banci. 

Na osnovu tačke 2. st. 1. i 2. Odluke Narodne Banke Srbije o privremenim merama za očuvanje stabilnosti finansijskog sistema („Službeni glasnik RS“, br. 33/2020), NLB Banka a.d. Beograd (Banka) upućuje ponudu svojim klijentima , i to fizičim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i pravnim licima, koja se odnosi na zastoj u otplati obaveza (moratorijum).

Ponuđeni zastoj u otplati se odnosi na period od 3 meseca uz mogućnost da bude produžen u slučaju dužeg trajanja vanrednog stanja.

Moratorijum obuhvata zastoj u otplati glavnice i redovne (ugovorene) kamate. Redovna (ugovorena) kamata koju Banka obračunava za vreme trajanja moratorijuma se pripisuje dugu i raspoređuje ravnomerno na preostali rok dospeća koji se produžava za tri meseca.

Banka tokom trajanja vanrednog stanja koje je uvedeno zbog pandemije ne obračunava zateznu kamatu na dospelo a neizmireno potraživanje i neće pokretati postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate prema dužnicima, odnosno neće preduzimati druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od dužnika.

Ovo obaveštenje o ponudi se postavkom na internet prezentaciju Banke 21.03.2020. smatra dostavljenim svim klijentima Banke.

Klijenti koji žele zastoj u otplati obaveza (moratorijum) ne moraju o tome da obaveste Banku.

Nakon isteka roka od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, smatraće se da su prihvatili ponudu Banke za zastoj u otplati obaveza (moratorijum). Zastoj u otplati (moratorijum) proizvodi pravno dejstvo danom objavljivanja ponude na internet prezentaciji Banke. Banka ne može od klijenta da zahteva naknadu bilo kojih troškova u vezi sa preduzimanjem mera i aktivnosti u omogućavanju klijentima zastoja u otplati obaveza koje klijent ima prema Banci.

Ukoliko klijent želi da odbije ovu ponudu, potrebno je da najkasnije do 31.03.2020. o tome obavesti banku na jedan od sledećih načina:

  • Slanjem izjave na email na adresu
  • Popunjavanjem online forme
  • Pozivanjem NLB Kontakt centra  

Radi lakšeg razumevanja, u nastavku možete pogledati reprezentativni primer za gotovinski i za stambeni kredit na koje je primenjena ova Odluka:

 

 

 

 

Za više informacija molimo Vas da kontaktirate NLB Kontakt centar na broj telefona 011 715 15 22 ili putem maila

info@nlb.rs.

Samo zajedno možemo da savladamo izazove sa kojma se svi suočavamo u ovom trenutku. Želimo Vam da ostanete zdravi kao vaši najmiliji. Budimo odgovorni, prema sebi i prema drugima.

Vaša NLB BankaSkrita vsebina