NLB Obaveštenje o načinu podnošenja prigovora

 


NLB Obaveštenje o načinu podnošenja prigovora

Poštovani/a,

pred Vama se nalazi Obaveštenje o načinu podnošenja prigovora koji će Vam bliže objasniti Vaša prava koja imate u skladu sa Zakonom o bankama i Odlukom o postupku po prigovoru i pritužbi pravnog lica.

Banka podnosiocu prigovora ne naplaćuje naknadu niti bilo koje druge troškove za postupanje po prigovoru.

Ako se prigovor dostavlja preko punomoćnika , dostavlja se posebno punomoćje kojim zakonski zastupnik  klijenta ovlašćuje punomoćnika da u ime i za račun klijenta podnese prigovor na rad tačno određenog davaoca usluga i preduzima radnje u postupku po tom prigovoru , te daje odobrenje da se tom punomoćniku učine dostupnim podaci koji se odnose na klijenta  a koji predstavljaju bankarsku tajnu u smislu zakona kojim se uređuju banke , odnosno poslovnu tajnu u smislu zakona kojim se uređuju platne usluge.

Klijent je pravno lice koje koristi usluge koje banka pruža po osnovu ugovora o kreditu i ugovora o depozitu kao i druge usluge koje Banka pruža u skladu sa zakonom. 

Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

NLB Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina broj 165/v (u daljem tekstu: „Banka“) Vas ovim putem obaveštava da se Vaši podaci o ličnosti prikupljaju i obrađuju na zakonit, pošten i transparentan način u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Zakon), odnosno u skladu sa drugim propisima koji uređuju obradu podataka o ličnosti, kao i Politikom privatnosti objavljenoj na sajtu Banke.
Banka kao rukovalac obrade će obrađivati Vaše podatke o ličnosti neophodne u svrhu postupanja po prigovoru na osnovu Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Banka preduzima sve razumne mere kojima se obezbeđuje da se netačni podaci o ličnosti bez odlaganja izbrišu ili isprave.. Obrada podataka o ličnosti vrši se na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti uključujući zaštitu od neovlašćene ili nezakonite obrade, kao i od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja, primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

Podaci o ličnosti,  u obliku koji omogućava identifikaciju lica, čuvaju se tokom trajanja ugovornog odnosa, dok postoji pristanak lica čiji se podaci obrađuju po osnovu datog pristanka, odnosno u rokovima za čuvanje podataka o ličnosti propisanim zakonom i internim aktima Banke, u kom slučaju se podaci aktivno ne obrađuju, nego samo čuvaju. Kada ti rokovi isteknu, podaci se bezbedno brišu ili anonimizuju.

Podaci o ličnosti mogu biti dostavljeni Narodnoj banci Srbije na osnovu Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga koji uređuje postupanje po prigovoru i pritužbi korisnika. Podaci o ličnosti mogu biti dostavljeni i licima s kojima Banka ima ugovorni odnos, pružaocima usluga i angažovanim licima Banke koja zbog prirode posla koji obavljaju imaju pristup podacima o ličnosti, kao i bankarskoj grupi kojoj Banka pripada, a čije sedište je u državi potpisnici Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka. Sva lica koja zbog prirode posla koje obavljaju sa Bankom ili za Banku, a imaju pristup podacima o ličnosti lica na koje se podaci odnose, dužni su da te podatke o ličnosti čuvaju tajnim u skladu sa Zakonom o bankama i drugim propisima kojima se uređuje zaštita podataka o ličnosti. Ugovori između Banke i navedenih lica usklađeni su sa zahtevima Zakona.

Vi imate pravo na pristup svojim podacima o ličnosti koje je Banka prikupila i obrađuje, imate pravo na njihovu ispravku, dopunu i brisanje ukoliko ne postoji osnov obrade, ograničenje, prenosivost i prigovor, kao i pravo da u svakom trenutku povučete svoj pristanak za obradu podataka o ličnosti (ukoliko su podaci o ličnosti dati po osnovu pristanka). Povlačenje pristanka ne utiče na zakonitost obrade na osnovu pristanka pre njegovog povlačenja. Takođe, imate pravo na pritužbu u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Kako biste ostvarili pravo na pristup, izmenu, brisanje, ograničenje obrade, prigovor na obradu Vaših podataka o ličnosti možete kontaktirati lice za zaštitu podataka o ličnosti Banke na adresu elektronske pošte DPO@nlb.rs ili slanjem pošte na adresu Banke sa naznakom da se pošta šalje na ruke licu za zaštitu podataka.

Način podnošenja prigovora

Ukoliko klijent ima prigovor na poslovanje banke, u propisanom roku se može obratiti banci pismenim putem na sledeće načine:

• Slanjem prigovora poštom na adresu: NLB Banka, Bulevar Mihajla Pupina 165v, 11070 Novi Beograd

• Slanjem prigovora na e-mail adresu: prigovor@nlb.rs

• Uručenjem prigovora službeniku u poslovnim prostorijama banke

 

• Popunjavanjem online forme prigovora 

Sadržina prigovora

Svaki pismeni prigovor mora da sadrži podatke koji omogućavaju identifikaciju klijenta (poslovno ime, sedište, matični broj i ime i prezime zakonskog zastupnika), razloge podnošenja prigovora kao i podatke iz kojih se nesumnjivo može utvrditi odnos sa bankom na koji se prigovor odnosi (broj i naziv ugovora, broj partije i sl.). 

Rok za podnošenje prigovora

Klijent ima pravo da podnese prigovor banci ukoliko smatra da se banka ne pridržava odredaba Zakona, Opštih uslova poslovanja, dobrih poslovnih običaja ili obaveza iz zaključenog ugovora. Klijent- pravno lice koje koristi usluge banke koje banka pruža po osnovu ugovora o kreditu i ugovora o depozitu, kao i druge usluge koje banka pruža u skladu sa zakonom ima pravo na prigovor u roku od 60 dana od dana kada je saznao da je učinjena povreda njegovog prava ili pravnog interesa, a najkasnije u roku od tri godine od dana kada je ta povreda učinjena.

Klijent- pravno lice kao korisnik platnih usluga u smislu zakona kojim se uredjuju platne usluge ima pravo na prigovor u roku od 3 godine od dana kada je učinjena povreda njegovog prava ili pravnog interesa.

 

Ako klijent podnese prigovor po isteku navedenog roka, Banka je dužna da ga odmah obavesti da je prigovor podnet po isteku propisanog roka, zbog čega nema obavezu da prigovor razmatra.

Rok za odgovor

Banka je dužna da dostavi odgovor na prigovor klijentu najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema prigovora. Ukoliko banka iz razloga koji ne zavise od njene volje ne može da dostavi odgovor u navedenom roku, taj rok se može produžiti za još najviše 15 dana o čemu će banka obavestiti klijenta u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.

Banka je dužna da u obaveštenju jasno i razumljivo navede razloge zbog kojih nije mogla da dostavi odgovor u roku od 15 dana od dana prijema prigovora, kao i krajnji rok za davanje odgovora.

Banka podnosiocu prigovora ne naplaćuje naknadu niti bilo koje druge troškove za postupanje po prigovoru.

Odgovor koji banka daje treba da bude potpun i razumljiv za klijenta, da se odnosi na predmet prigovora i da sadrži ocenu osnovanosti prigovora.

 

Ako banka oceni da je prigovor osnovan, obavestiće klijenta o tome da li su razlozi zbog kojih je uložen prigovor otklonjeni, odnosno o roku za njihovo otklanjanje. 

Postupak posredovanja

Ukoliko nije zadovoljan odgovorom na prigovor ili mu odgovor nije dostavljen u Zakonom predviđenim rokovima, korisnik ima pravo pokretanja postupka posredovanja radi vansudskog rešavanja spornog odnosa kod Narodne banke Srbije ili kod drugog organa ili lica ovlašćenog za posredovanje.

Nakon pokretanja postupka posredovanja korisnik više ne može podneti pritužbu osim ako je posredovanje okončano obustavom ili odustankom.

 

Postupak posredovanja pred NBS je poverljiv, hitan i besplatan za strane u postupku, a eventualne troškove koji mogu nastati u tom postupku snose same strane (troškovi putovanja, smeštaja, neplaćeno odsustvo sa posla itd.).

Pravo na pritužbu

Pravo na pritužbu ima klijent koji koristi usluge koje Banka pruža po osnovu ugovora o kreditu, ugovora o depozitu, ugovora o sefu, i ugovora koji se odnosi na devizne , devizno-valutne i menjačke poslove kao i na poslove izdavanja garancije , avala i drugih oblika jemstva.

Pravo na pritužbu nema klijent odnosno pravno lice koje je u poslovnom odnosu sa bankom po osnovu ugovora o faktoringu, forfetingu, projektnom finansiranju i sl, kao i po osnovu drugih ugovora koji se ne odnose na uobičajene bankarske usluge.

Klijent koji je podneo prigovor ima pravo da pre pokretanja sudskog spora podnese pritužbu NBS ukoliko je nezadovoljan odgovorom na prigovor ili mu taj odgovor nije dostavljen u gorenavedenim zakonskim rokovima u pismenoj formi - poštom ili putem internet prezentacije Narodne banke Srbije na www.nbs.rs .

 

Rok za podnošenje pritužbe od strane pravnog lica koje koristi usluge banke koje banka pruža po osnovu ugovora o kreditu i ugovora o depozitu, kao i druge usluge koje banka pruža u skladu sa zakonom  je 3 (tri) meseca od dana prijema odgovora banke na prigovor ili u roku od 3 (tri) meseca od kada je banka bila dužna da odgovori na prigovor, odnosno 6 meseci za pravno lice kao korisnika platnih usluga u smislu zakona kojim se uredjuju platne usluge.

Adresa NBS

Adresa Narodne banke Srbije kao organa koji vrši kontrolu poslovanja banaka je Nemanjina broj 17, 11000 Beograd ili  Poštanski fah 712 ,11000 Beograd.

Pošaljite online prigovor

* Obavezna polja.

Naziv preduzeća: *
Matični broj: *
Adresa: *
Poštanski broj: *
Mesto: *
Telefon:

Mobilni telefon:

E-mail *
Sadržaj prigovora: *
Napišite najviše 1500 karaktera.

Dokumentacija:

Način dostave: *
U skladu sa Odlukom o postupku po prigovoru i pritužbi pravnog lica ("Službeni glasnik RS" br. 1/2019), odgovor dostaviti na:

E-mail
Slanjem dopisa poštom na adresu

Poštovani Vaš prigovor je elektronskim putem upućen NLB Banci.
Obaveštavamo Vas da ćete odgovor na isti dobiti najkasnije u roku od 15 dana.

S poštovanjem,
NLB Banka

Poštovani korisnici,

Lični podaci koje ste dostavili prilikom posete ovom web sajtu su tajni, osim ukoliko dobrovoljno ne želite da ih otkrijete. Obaveza Banke je da drugim licima ne dostavlja vaše podatke. Podaci koji ste nam dostavili (ime, prezime, telefonski broj, e-mail adresu) se isključivo koriste u svrhu kontakatiranja korisnika ovog web sajta i ovi podaci se neće na bilo koji način ustupati trećim licima. NLB Banka preduzima sve neophodne mere zaštite podataka o ličnosti klijenata NLB Banke ad Beograd. Pokušaji narušavanja privatnosti ili izmene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni. Protiv svih prekršioca biće pokrenut postupak u skladu sa zakonskim propisima.