Dozvoljeno prekoračenje po računuRok otplate: do 12 meseci. Iznos kredita: MSP od 100.000 do 10,000.000,00 RSD. Pre obnove prekoračenja potrebno je izmiriti sve obaveze po postojećem prekoračenju.
 

Glavne prednosti

  • Obezbeđivanje dnevne likvidnosti
  • Korišćenje sredstava u svakom momentu, bez prethodne najave 

Kriterijumi za dobijanje kredita
 
  • Minimum 2 pune fiskalne godine poslovanja firme
  • U poslednjem završnom računu iskazana dobit
  • U poslednjih 12 meseci firma nije bila u blokadi duže od 30 dana
  • Uredna kreditna istorija (maksimalna docnja kod NLB Banke do 30 dana u poslednjih 12 meseci; ne sme postojati docnja kod NLB Banke duža od 90 dana u prethodne 3 godine - materijalno značajan iznos po NBS) 
Statusna dokumentacija:
• Osnivački akt
• Statut (ukoliko ga klijent ima)
• Izvod iz registra nadležnog organa
• PIB
• OP obrazac (lica ovlašćena za zastupanje)
• Karton deponovanih potpisa

Finansijska dokumentacija:
• Finansijski izveštaj klijenta u poslednja dva obračunska perioda pre nastanka potraživanja
• Odluka o razvrstavanju po veličini
• Bruto bilans (zaključni list) - poslednje ažurno stanje
• Kod srednjih preduzeća - Izveštaj ovlašćenog revizora sa napomenama uz finansijske izveštaje
• Podatke o ostvarenom obimu platnog prometa u prethodnoj kalendarskoj godini kao i u tekućoj godini do podnošenja zahteva
• Obrazac valutne strukture
 
Dokumentacija za sve plasmane:
• Upitnik za odobravanje kredita ili jemstva za preduzeća
• Zahtev za odobrenje kredita ili jemstva za preduzeća

• Zahtev Kreditnom birou za izdavanje izveštaja 

  • Blanko sopstvena menica
  • Ovlašćenje direktnog zaduženja tekućeg računa
  • Garantni depozit fizičkog ili pravnog lica
  • Jemstvo pravnog ili fizičkog lica
 

Banka može odobriti i druge vrste i kombinacije sredstava obezbeđenja, a sve u skladu sa internim aktima. 

Naknade

Naknada za obradu zahteva: 0,5% od iznosa kredita
Naknada za neobavljanje platnog prometa: 0,25 - 0,5% kvartalno 

Skrita vsebina