NLB ONLINE BANKAR

Imate pitanje ili Vam je potreban savet?
Stojimo Vam na raspolaganju

Elektronsko bankarstvo

Stanovništvo
Privreda

Vodič za prigovore

 


Poštovani/a,
 
NLB Banka u svom poslovanju sa svim postojećim i potencijalnim klijentima gradi partnerski i transparentan odnos na obostrano zadovoljstvo.
Mišljenje klijenta nam je od izuzetnog značaja i sa posebnom pažnjom pristupamo svakom klijentu.
 
Pred Vama se nalazi Vodič za prigovore koji će Vam bliže objasniti Vaša prava koja imate u skladu sa Zakonom.
 
Klijent fizičko lice i davalac sredstava obezbeđenja ima pravo na pisani prigovor Banci ukoliko smatra da se Banka ne pridržava odredaba Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, drugih propisa kojima se uređuju ove usluge, Opštih uslova poslovanja, dobrih poslovnih običaja koji se odnose na finansijske usluge ili obaveza iz zaključenog ugovora. Klijent ima pravo na prigovor u roku od 3 godine od dana kada je učinjena povreda njegovog prava ili pravnog interesa.
Ako klijent podnese prigovor po isteku navedenog roka, Banka je dužna da ga odmah obavesti da je prigovor podnet po isteku propisanog roka, zbog čega nema obavezu da prigovor razmatra.

 

Sadržina prigovora

Svaki pismeni prigovor mora da sadrži sledeće podatke: lične podatke korisnika odnosno podatke koji identifikuju korisnika  (ime i prezime/naziv, MB/JMBG, adesa stanovanja, grad), razloge podnošenja prigovora kao i podatke iz kojih se nesumnjivo može utvrditi odnos sa Bankom na koji se prigovor odnosi (broj i naziv ugovora, broj partije i sl.)

Rok za odgovor

Banka je dužna da dostavi odgovor na prigovor Klijentu fizičkom licu i davaocu sredstva obezbeđenja najkasnije u roku od 15  dana od dana prijema prigovora. Ukoliko Banka iz razloga koji ne zavise od njene volje ne može da dostavi odgovor u navedenom roku, taj rok se može produžiti za još najviše 15 dana o čemu će Banka obavestiti  klijenta fizičko lice i davaoca sredstva obezbeđenja u roku od 15 dana od dana prijema prigovora.
Banka je dužna da u obaveštenju jasno i razumljivo navede razloge zbog kojih nije mogla da dostavi odgovor u roku od 15 dana od dana prijema prigovora, kao i krajnji rok za davanje odgovora.
Banka podnosiocu prigovora ne naplaćuje naknadu niti bilo koje druge troškove za postupanje po prigovoru.
Odgovor koji Banka daje, treba da bude potpun i razumljiv za klijenta, da se odnosi na predmet prigovora i da sadrži ocenu osnovanosti prigovora.
Ako Banka oceni da je prigovor osnovan, obavestiće klijenta o tome da li su razlozi zbog kojih je uložen prigovor otklonjeni, odnosno o roku za njihovo otklanjanje.

Postupak posredovanja

Ukoliko klijent fizičko lice i davalac sredstva obezbeđenja nije zadovoljan odgovorom  na prigovor ili mu odgovor nije dostavljen u Zakonom predviđenim rokovima klijent fizičko lice, preduzetnik i poljoprivrednik ima pravo pokretanja postupka posredovanja  radi vansudskog rešavanja spornog odnosa kod Narodne banke Srbije ili kod drugog organa ili lica ovlašćenog za posredovanje.
Nakon pokretanja postupka posredovanja Klijent više ne može podneti pritužbu osim ako je posredovanje okončano obustavom ili odustankom.
Postupak posredovanja je poverljiv, hitan i besplatan za strane u postupku s tim što eventualne troškove koji mogu nastati u tom postupku snose same strane (troškovi putovanja, smeštaja, neplaćeno odsustvo sa posla itd.).
Ukoliko klijent dostavi prigovor NBS bez prethodnog obraćanja Banci, NBS neće razmatrati navode iz prigovora već će ga, najkasnije narednog radnog dana od dana prijema proslediti Banci radi razmatranja i dostavljanja odgovora Klijentu.

Pravo na pritužbu

Podnosilac prigovora  može, pre pokretanja sudskog spora, podneti  pritužbu NBS ako je nezadovoljan odgovorom na prigovor ili mu taj odgovor nije dostavljen u gore navedenim zakonskim rokovima (u pismenoj formi-poštom  ili elektronskom poštom na adresu za prijem elektronske pošte  NBS označenu na njenoj internet prezentaciji) ako smatra da se Banka ne pridržava odredbi Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga, drugih propisa kojima se uređuju finansijske usluge, opštih uslova poslovanja ili dobrih poslovnih običaja koji se odnose na finansijske usluge ili obaveza iz ugovora zaključenog sa klijentom fizičkim licem i davaocem sredstva obezbeđenja. Ovo pravo ima i davalac sredstava obezbeđenja. Podnosilac prigovora može podneti pritužbu u roku od 6 (šest) meseci od dana prijema odgovora Banke na prigovor ili u roku od 6 (šest) meseci od kada je Banka bila dužna da mu odgovori na prigovor.
 

Adresa NBS

Adresa Narodne banke Srbije kao organa koji vrši kontrolu poslovanja banaka je Nemanjina broj 17, 11000 Beograd.

 

Način podnošenja prigovora

Ukoliko klijent ima prigovor na poslovanje Banke, u svakom trenutku se može obratiti Banci pismenim putem na sledeće načine
 
  • Slanjem prigovora poštom na adresu: NLB Banka, Bulevar Mihajla Pupina 165v, 11070 Novi Beograd
  • Slanjem prigovora na e-mail adresu: prigovor@nlb.rs
  • Uručenjem prigovora službeniku u poslovnim prostorijama banke
  • Popunjavanjem online forme prigovora
 

Pošaljite online prigovor

* Obavezna polja.

Ime i prezime: *
JMBG: *
Adresa: *
Poštanski broj: *
Mesto: *
Telefon:

Mobilni telefon:

E-mail *
Sadržaj prigovora: *
Napišite najviše 1500 karaktera.
Privatnost podataka *

Saglasan/a sam sa obradom ličnih podataka na način kako je to navedeno u Zbirki podataka o ličnosti - Evidencija o obradi podataka o ličnosti u slučaju prigovora klijenta koja se nalazi u Centralnom registru zbirki podataka Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Saglasnost za obradu ličnih podataka.*

Dokumentacija:

Poštovani Vaš prigovor je elektronskim putem upućen NLB Banci.
Obaveštavamo Vas da ćete odgovor na isti dobiti najkasnije u roku od 15 dana.

S poštovanjem,
NLB Banka

Poštovani korisnici,

Lični podaci koje ste dostavili prilikom posete ovom web sajtu su tajni, osim ukoliko dobrovoljno ne želite da ih otkrijete. Obaveza Banke je da drugim licima ne dostavlja vaše podatke. Podaci koji ste nam dostavili (ime, prezime, JMBG, telefonski brojevi, e-mail, adresu) se isključivo koriste u svrhu postupanja i odgovora Banke po prigovoru korisnika ovog web sajta i ovi podaci se neće na bilo koji način ustupati trećim licima. NLB Banka preduzima sve neophodne mere zaštite podataka o ličnosti klijenata NLB Banke ad Beograd. Pokušaji narušavanja privatnosti ili izmene podataka na ovoj lokaciji strogo su zabranjeni. Protiv svih prekršioca biće pokrenut postupak u skladu sa zakonskim propisima.