Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računuDozvoljeno prekoračenje po tekućem računu

  • Iznos 10.000 RSD do 200.000 RSD
  • Period na koji se može ugovoriti dozvoljeno prekoračenje - do 36 meseci

 

Preduslovi za dobijanje dozvoljenog prekoračenja 

NLB Banka a.d. Beograd odobrava dozvoljena prekoračenja (kredit) po tekućim računima, vlasnicima tekućih računa sa obaveznim usmerenjem ličnih primanja.

Prekoračenje (kredit) može se odobriti klijentu nakon jedne uplate plate za ceo mesec od dana otvaranja računa.

Klijenti mogu podnositi zahteve za odobrenje dozvoljenog prekoračenja pod uslovom da na dan podnošenja zahteva imaju registrovano pozitivno stanje na tekućem računu i da ispunjavaju uslove o kreditnoj sposobnosti u skladu sa važećom regulativom NBS.

Banka u predugovornoj fazi uručuje korisniku obrazac Ponude u skladu sa Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga.

Dokumentacija

  • Fotokopija važeće lične karte;

Ostalu dokumentaciju klijent dobija u ekspozituri banke.

 
  • jedna blanko sopstvena menica

Reprezentativni primer – Dozvoljeno prekoračenje uz Dobar račun

Iznos dozvoljenog prekoračenja 50.000 RSD
Valuta RSD
Kriterijumi za indeksiranje nema
Period važenja dozvoljenog prekoračenja 12 meseci
Naknada za obradu dozvoljenog prekoračenja  0%  
Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna) 27,00% godišnje (fiksna)
EKS* (godišnja) 31,49%
Ostali troškovi koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope

50 RSD - menica

246 RSD - izveštaj kreditnog biroa

Ukupan iznos za otplatu (glavnica, kamata, troškovi) 64.120,50 RSD

*Reprezentativni primer je obračunat na dan  29.03.2019.


Skrita vsebina