NLB Stambeni krediti 

 

 

Stambeni kredit u RSD indeksiran u EUR bez NKOSK 

  • Period otplate kredita do 30 godna
  • Iznos kredita od 12.000 EUR
  • Modeli kredita sa minimalnim učešćem 20%, kao i bez učešća i depozita

 

 
 
 

 


Instrumenti obezbeđenja kredita 

Hipoteka I reda

2 menice

polisa osiguranja nekretnine

uslovna administrativna zabrana

max LTV (odnos kredita i hipoteke) 80%

 Stambeni kredit u RSD indeksiran u EUR bez NKOSK (Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita)

 
Min. iznos (EUR) 12.000
Period otplate (meseci) 121 - 360
Nominalna kamatna stopa (godišnja,promenljiva) 6M EURIBOR + 3,50%
Depozit / Učešće 20% učešće
Naknada za obradu kredita 0%
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
 
 
6M Euribor na dan 30.12.2020. godine iznosi: -0,52%
Promene kamatne stope kod kredita sa valutnom klauzulom: Izmene kamatne stope se realizuju po šestomesečnim ciklusima, nakon svakih 6 meseci za novi ciklus uzima se vrednost 6M EURIBORA na taj dan uz fiksni dodatak.

Reprezentativni primer - Stambeni kredit u RSD indeksiran u EUR bez NKOSK

Kupoprodajna cena (EUR) 37.500
Iznos kredita (EUR) 30.000
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Rok otplate 360 meseci
Naknada za obradu kredita 0%
Nominalna kamatna stopa (godišnja, promenljiva) 6M EURIBOR + 3,50%
Učešće 7.500 EUR
EKS (godišnja) 3,13%
Iznos anuiteta 126,15 EUR
Kriterijum za indeksiranje U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS
Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica, kamata, troškovi) 45.825,77 EUR
 
Troškovi koji padaju na teret korisnika kredita a poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun EKS a na koje Banka nema uticaja:
  • menice: 100 RSD
  • preuzimanje izveštaja iz Kreditnog biroa: 246 RSD
  • overa založne izjave: 10.080 RSD
  • osiguranje nepokretnosti: 40 EUR
  • izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR
  • procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR
  • taksa za upis hipoteke: 20.000 RSD
Napomena: U obračun reprezentativnog primera uključeni su troškovi u iznosima prema preporukama Udruženja banaka Srbije.
* Reprezentativni primeri izračunati na dan: 30.12.2020.
 
6M Euribor na dan 30.12.2020. godine iznosi: -0,52%
Promene kamatne stope kod kredita sa valutnom klauzulom: Izmene kamatne stope se realizuju po šestomesečnim ciklusima, nakon svakih 6 meseci za novi ciklus uzima se vrednost 6M EURIBORA na taj dan uz fiksni dodatak.

Skrita vsebina