Osnivam preduzeće

Odlučili ste da započnete svoj biznis i prvi korak na tom putu je registracija preduzeća. Šta Vam je potrebno da biste to uradili?. 


U Srbiji postoji registar privrednih subjekata u vidu državne Agencije za privredne register (APR) u kojoj se na jedinstven, i centralizovan način vrši registracija provrednih subjekata. Time se postiže veća efikasnost sistema evidencije i skraćuje rok za administriranje. Tako je dobijena jedinstvena, centralizovana, elektronska baza podataka o privrednim subjektima u Republici Srbiji koja sadrži sve podatke u skladu sa zakonima i direktivama EU, a koja je putem interneta dostupna svim zainteresovanim licima na brz i jednostavan način.

 

Što se tiče samog postupka registracije, najpre, treba da predate dokumentaciju Agenciji za privredne registre. Imajte u vidu da Agencija ima potpisane sporazume sa opštinama, pa proverite da li u Vašoj opštini postoji nadležna služba za to, a možete dokumentaciju da pošaljete i poštom. Dobra vest je da se postupak osnivanja sprovodi preko “jednošalterskog sistema” , pa ćete pored rešenja o registraciji, na osnovu ove prijave dobiti i matični broj, poreski identifikacioni broj (PIB) i brojeve osiguranika penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja.

 

Potrebno je da predate jedinstvenu registracionu prijavu, (obrazac je dostupan na sajtu Agencije, a možete je popuniti i prilikom predaje dokumentacije), fotokopiju lične karte ili pasoša, dokaz o uplati naknade za osnivanje (2016. godine ona iznosi 4.500 dinara za preduzeće, a 1.500 dinara za preduzetnika) i saglasnost nadležnog organa ukoliko se registrujete za delatnost za koju je to potrebno.

 

Ako osnivate privredno društvo, biće Vam potreban i Osnivački akt sa overenim potpisima osnivača (poželjno je angažovati advokata za pripremu ovog dokumenta), potvrda banke o uplati novčanog uloga osnivača na privremeni račun (minimalni ulog je 100 dinara), odluka o imenovanju zastupnika ako on nije određen osnivačkim aktom, odluka o imenovanju predsednika i članova nadzornog odbora ako društvo osim skupštine ima i nadzorni odbor (takozvano dvodomno upravljanje) a njegovi članovi i predsednik nisu imenovani osnivačkim aktom, dokaz o uplati naknade za dobijanje matičnog broja, koji će Vam biti potreban u raznim situacijama (2.140 dinara), overen potpis zastupnika, na odgovarajućem obrascu, koji se overava u sudu ili opštini.

 

Prilikom registracije, u formular upisujete delatnost kojom ćete se baviti, a spisak svih delatnosti i njihove šifre možete pronaći u Uredbi o klasifikaciji delatnosti. Tom prilikom, određujete i poslovno ime, ali prethodno u APR-u proverite da li je poslovno ime koje biste želeli možda već zauzeto. Ako krećete u poslovne vode kao preduzetnik, Vaše poslovno ime će biti Vaše ime i prezime uz napomenu da ste preduzetnik, sedište i delatnost za koju ste se odlučili. Ako osnivate preduzeće, poslovno ime sadrži naziv, a može da sadrži i pravnu formu i sedište privrednog društva.

 

Kada dobijete Rešenje APR-a o registraciji, preostaje vam da napravite pečat i otvorite poslovni račun u banci. U NLB Banci Beograd, na raspolaganju su Vam profesionalci specijalizovani za mikro biznis, za rad sa malim i srednjim preduzećima, pa ćete svakako sarađivati sa nekim ko ume da prepozna Vaše potrebe. Ne libite se da postavite svako pitanje na koje Vam je potreban odgovor, naši savetnici su tu zbog Vas!

Petak, 23.08.2019.