Obaveštenje o načinu raspolaganja novčanim

sredstvima na osnovu jednokratnog punomoćja

Obaveštenja o načinu raspolaganja novčanim sredstvima na osnovu jednokratnog punomoćja.      

U skladu sa Instrukcijom Narodne Banke Srbije o načinu privremene isplate novčanih sredstava s dinarskih i deviznih tekućih računa korisnika platnih usluga i pružanja usluge novčane doznake, kojom se omogućava pružanje navedenih usluga korisnicima finansijskih usluga, koji nije preduzetnik, i koji imaju navedene račune u NLB banci i to za vreme trajanja epidemije zarazne bolesti COVID-19.

      

Isplata novčanih sredstava sa računa u NLB Banci

NLB Banka je omogućila korisnicima isplatu novčanih sredstava sa tekućeg računa u prostorijama banke na osnovu jednokratnog punomoćja za podizanje sredstava sa tekućeg računa korisnika.

Na ovaj način će biti omogućena isplata sredstava ukoliko je ispunjen jedan od sledećih uslova:

  1. Korisnik je lice koje je navršilo 55 i više godina života;
  2. Korisnik je lice kome se pružaju usluge smeštaja za odrasle u smislu zakona kojim se uređuje socijalna zaštita;
  3. Korisnik je lice koje je radi lečenja smešteno u zdravstvenoj ustanovi;
  4. Korisnik je lice kome je oduzeta poslovna sposobnost ili tu sposobnost nije stekao;
  5. Korisnik je lice lišeno slobode u smislu zakona kojim se uređuje izvršenje krivičnih sankcija;
  6. Korisniku nije izdata platna kartice kojom može raspolagati novčanim sredstvima sa tekućeg računa.

 Prilikom isplate sredstava potrebno je da korisnik jednokratnog punomoćja dostavi:

  • originalno punomoćje,

  • na uvid lični dokument ovlašćenog lica i korisnika (davaoca punomoćja), izuzetak - bez ličnog dokumenta za korisnika pod tačkom 5) gornjeg stava

  • i primera odgovarajuće isprave ili drugi dokument kojim se dokazuje činjenica od 1.do 6. iz prethodnog stava a koje banci nisu poznate (npr. javna isprava koju je izdao određeni zavod za izvršavanje krivičnih sankcija a kojim se dokazuje činjenica da je korisnik lišen slobode i da se nalazi u tom zavodu).

Punomoćje ne mora biti overeno kod nadležnog organa, i može biti dato na obrascu jednokratnog punomoćja ove odluke, ili u slobodnoj formi, a u tom slučaju punomoćje obavezno sadrži sve podatke koji su navedeni na obrascu (prilog 1). 

Punomoćje za podizanje sredstava

      

Prenos sredstava sa svog tekućeg računa ili drugog računa na svoj tekući račun koji se vodi u Banci

Putem punomoćja korisnik može dati i banci i nalog za prenos novčanih sredstava sa svog tekućeg računa ili drugog računa na svoj tekući račun koji se vodi u Banci. Ukoliko se novčana sredstva prenose sa deviznog na dinarski račun ili obrnuto, Banka vrši zamenu, odnosno prenos u dinare, odnosno devize, I prenosi odgovarajući iznos novčanih sredstava na tekući račun korisnika. Za prenos sa deviznog na dinarski račun i obrnuto banka naplaćuje proviziju sa računa korisnika a prema Tarifniku za platni promet fizičkih lica i poljoprivrednika. Navedeno se primenjuje i za naloge korisnika pod 6. iz prvog stava ove odluke tako što banka vrši prenos novčanih sredstava sa tekućeg računa korisnika na račun zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, na kome će se sredstva voditi kao depozit.

U nastavku se nalazi model jednokratnog punomoćja za podizanje sredstava - novčana doznaka (prilog 2).

Punomoćje za podizanje sredstava-novčana doznaka

Određuje se limit za ovakav način isplata – do maksimalnog iznosa 100.000 RSD, odnosno iznos efektivnog stranog novca po zvaničnom srednjem kursu koja nije veća od 100.000 RSD, mesečno. U navedeni iznos od 100.000 RSD ne uračunavaju se novčana sredstva koja se isplaćuju sa računa korisnika po osnovu penzije, uključujući i penzije koje se isplaćuju iz inostranstva, kao ni novčana sredstva koja su na tekući račun korisnika preneta po osnovu drugih davanja korisnika javnih sredstava (npr. naknada za slučaj nezaposlenosti ili dečiji dodatak)

      

Obaveštenje o načinu raspolaganja novčanim sredstvima za korisnike u objektima ustanova za smeštaj starih lica     

u skladu sa preporukom Narodne Banke Srbije broj 1735/1 od 25.06.2020. godine o načinu raspolaganja novčanim sredstvima na računima lica na koje se odnosi zabrana poseta i ograničenje kretanja u objektima ustanova za smeštaj starih lica u skladu sa Naredbom o zabrani poseta i ograničenju kretanja u objektima ustanova za smeštaj starih lica, NLB Banka omogućava licu ovlašćenom jednokratnim neoverenim punomoćjem raspolaganje novčanim sredstvima sa dinarskih i deviznih računa korisnika uz obavezno navođenje broja računa u banci i iznosa novčanih sredstava kojim ovlašćeno lice može raspolagati, uz obavezu podnošenja na uvid važećeg ličnog dokumenta lica koje je dalo punomoćje i ovlašćenog lica kao i da banci dostavi dokaz da se raspolaganje sredstvima na računu vrši za korisnika ustanove socijalne zaštite za smeštaj starih lica (npr. potvrda Centra ili kopija ugovora koji je ustanova zaključila sa korisnikom).

 

Isplata novčanih sredstava vršiće se ovlašćenom licu po neoverenom punomoćju, uz obavezu davanja banci primerka tog punomoćja i stavljanja na uvid ličnih dokumenata ovlašćenog lica i korisnika.  Punomoćje je jednokratno.

 

Obrazac - Jednokratno punomoćje

 

Uz jednokratno punomoćje potrebno je dostaviti ličnu kartu ili pasoš davaoca punomoćja, ličnu kartu ili pasoš punomoćnika kao i dokaz da se raspolaganje sredstvima na računu vrši za korisnika ustanove socijalne zaštite za smeštaj starih lica (npr. potvrda Centra ili kopija ugovora koji je ustanova zaključila sa korisnikom).

 

Za sva dodatna pitanja molimo vas da pozovete NLB Kontakt centar na telefon 0117151522 ili putem maila info@nlb.rs

 Skrita vsebina