NLB Dinarski gotovinski i krediti za refinansiranje uz dodatni keš

 
  • Ista rata tokom celokupnog perioda otplate kredita
  • Iznos kredita - 100.000 - 3.000.000 
  • Period otplate kredita - 13 - 83 meseci
  • Nominalna kamatna stopa - 9,95% (uz prenos/prijem zarade u NLB Banci)
  • Nominalna kamatna stopa - 10,95% (bez prenosa zarade u NLB Banku)
  • Naknada za obradu kredita - 1,5% (uz prenos/prijem zarade u NLB Banci)
  • Naknada za obradu kredita - 2,00% (bez prenosa zarade u NLB Banku)

Preuzmite dokumenta

Potvrda o zaposlenju i visini primanja

Rešenje o administrativnoj zabrani

Instrumenti obezbeđenja kredita i ostali troškovi prilikom podnošenja zahteva

 
  • jedna sopstvena menica za iznose kredita do 1.200.000 RSD
  • dve sopstvene menice za iznose kredita preko 1.200.000 RSD
  • Overena administrativna zabrana
 

Banka zadržava pravo da od potencijalnog korisnika kredita zahteva dodatnu dokumentaciju ili dopunu već dostavljene, ili da zatraži dodatna sredstva obezbeđenja ukoliko se analizom dostavljene dokumentacije isto utvrdi neophodnim. 

Dinarski kredit za refinansiranje obaveza iz drugih banaka uz dodatni keš na period otplate 83 meseci (prijem zarade u NLB Banci)

Iznos (RSD) 500.000
Rok otplate 83 meseci
Valuta kredita dinari
Nominalna kamatna stopa (fiksna, godišnja) 9,95% (fiksna)
Naknada 1,5%
Kriterijum za indeksiranje nema
EKS (na godišnjem nivou) 10,98%
Iznosi anuiteta  8,356,65 RSD
Ostali troškovi koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope

50 RSD - menica

246 RSD - izveštaj Kreditnog biroa

Ukupan iznos kredita za otplatu (glavnica, kamata, troškovi) 693.601,43 RSD
 
 
*Reprezentativni primeri izračunati na dan: 26.12.2019.

 


Skrita vsebina