Poštovani, radno vreme Kontakt centra je:

  • ponedeljak - petak: 08:00 do 19:00 časova
  • subota: 09:00 do 17:00 časova

Van radnog vremena nije moguće koristiti ovu uslugu.

S poštovanjem,
NLB Banka

Platni promet u zemljiNLB Banka a.d. Beograd obavlja sledeće poslove platnog prometa:
 
1) Otvaranje i vođenje tekućih računa klijenata (osnovnih računa i računa posebnih namena);
2) Prijem i izvršavanje svih instrumenata plaćanja:
    - gotovinske uplate i isplate
    - prijem i naplata čekova po tekućim računima građana
    - bezgotovinski prenosi (interni i međubankarski)
    - prijem naloga za plaćanje sa valutom u budućnosti
3) Mogućnost podnošenja naloga na bilo kom šalteru u poslovnoj mreži Banke;
4) Prijem i registracija menica;
5) Prinudna naplata;
6) Plaćanje roba i usluga i podizanje gotovine Visa Business Electron karticom;
7) Uplata osnivačkog uloga;
8) Izdavanje potvrda na zahtev klijenata - zahtev za izdavanje potvrde;
9) Dozvoljeno prekoračenje po tekućem računu;
10) Korišćenje usluga elektronskog bankarstva;
11) Dostavljanje izvoda o promenama po računu;
12) Preuzimanje i ažuriranje podataka od APR-a.
 
Papirne naloge za izvršenje domaće platne transakcije, Banka izvršava istog poslovnog dana, ukoliko su primljeni najkasnije 60 minuta pre isteka radnog vremena ekspoziture, a ne kasnije od 16.30h, i pod uslovom da je obezbeđeno pokriće naloga za realizaciju najkasnije do 17.30h.
 
Banka za klijente prima i realizuje gotovinske i bezgotovinske naloge subotom u okviru radnog vremena ekspoziture, s tim da se eksterni nalozi izvršavaju prvog narednog poslovnog dana.
 
Nalozi za pokretanje prinudne naplate sa računa platioca moraju biti primljeni u banku do 13 časova za tekući datum valute zajedno sa kompletnom pratećom dokumentacijom svim radnim danima sem subote.
 
 

Dokumentacija potrebna za otvaranje računa:

 
1. Obrasci koji se dobijaju u banci:
 
1) Zahtev za otvaranje računa (1 primerak)
2) Ugovor o otvaranju i vođenju tekućeg računa (2 primerka)
3) Karton deponovanih potpisa (2 primerka)
4) Spisak ovlašćenih donosilaca – po potrebi (2 primerka)
 
2. Dokumentacija koju podnose svi klijenti:
 
a) Rešenje o registraciji ili Izvod iz registra nadležnog organa (za Skupštine stanara Izvod iz zapisnika sa konstitutivne sednice) – kopija, uz dostavljanje overene kopije ili originala ne starijeg od 3 meseca na uvid;
b) OP obrazac - overa potpisa lica ovlašćenih za zastupanje - kopija, uz dostavljanje originala na uvid;
c) Pismeno ovlašćenje - punomoćje koje daje lice ovlašćeno za zastupanje ukoliko otvaranje računa vrši punomoćnik - kopija (overena kopija ili original ne stariji od 6 meseca na uvid);
d) Fotokopija LK ovlašćenog za zastupanje, preduzetnika, punomoćnika, prokuriste, svih potpisnika na depo-kartonu (neophodno je lično prisustvo) i fizičkih lica za koje je data saglasnost za podizanje izvoda, donošenje naloga za prenos, uplatu pazara i preuzimanje gotovine na osnovu potpisanog naloga za isplatu. Kod skupština stanara, LK se dostavlja samo na uvid.
Pored dokumentacije iz tačke 2 privredna društva podnose i sledeću:
1) Ukoliko je osnivač domaće pravno lice - Rešenje o registraciji ili Izvod iz registra nadležnog organa - kopija (original na uvid ne stariji od 3 meseca); 
2) Ukoliko je osnivač strano pravno lice – Rešenje o registraciji ili Izvod iz registra zemlje u kojoj je osnovano overeno apostilom ili kopija ovog dokumenta overena kod notara, kao i prevod na srpski jezik od strane sudskog tumača - kopija (original ne stariji od 3 meseca na uvid);
3) Ukoliko je osnivač akcionarsko društvo - Izvod iz knjige akcionara izdat od strane Centralnog registra hartija od vrednosti - kopija (original na uvid ne stariji od 3 meseca);
4) Ukoliko je osnivač fizičko lice - LK na uvid.
 
Pored dokumentacije iz tačke 2. ostali komitenti podnose i sledeću:
1) Ukoliko matični broj i šifra delatnosti nisu navedeni u Rešenju o registraciji - Statistički list (Obaveštenje nadležnog organa o razvrstavanju po delatnostima) - kopija;
2) Ukoliko lice za zastupanje nije navedeno u Rešenju - Akt o imenovanju lica ovlašćenog za zastupanje – kopija (overena kopija ili original ne stariji od 3 meseca na uvid);
3) Ukoliko PIB nije naveden u Rešenju o registraciji - Izvod iz poreske evidencije o poreskom identifikacionom broju (PIB) - kopija;
4) Za udruženja - pismeno ovlašćenje koje podnosi i potpisuje lice ovlašćeno za zastupanje i koje sadrži podatke o nazivu udruženja i spisak svih članova udruženja: ime, prezime, datum i mesto rođenja i adresa.
 
3. Namenski računi
 
Namenski račun se otvara samo za sredstva koja zakonskim propisima ne podležu prinudnoj naplati, a to su: bolovanja, donacije, humanitarna pomoć, životno osiguranje, prihodi od privatizacije, sredstva za formiranje robnih rezervi, sredstva samodoprinosa, sudski depoziti i sredstva budžeta za isplatu premija, subvencija i regresa.
 

Ukoliko postoji potreba za otvaranjem namenskog računa za sredstva koja nisu pomenuta u predhodnom stavu, neophodno je da klijent dostavi Izvod iz zakona, odnosno propisa kojim je uređeno da se ta sredstva drže odvojeno.