Poštovani, radno vreme Kontakt centra je:

  • ponedeljak - petak: 08:00 do 19:00 časova
  • subota: 09:00 do 17:00 časova

Van radnog vremena nije moguće koristiti ovu uslugu.

S poštovanjem,
NLB Banka

Izmene Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

Izmene Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

 

Poštovani,

 

Ovim putem Vas  obaveštavamo da  je  Narodna  banka  Srbije  donela  Uputstvo  o  izmenama  i  dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom  (u daljem tekstu Uputstvo), a koje je objavljeno u „Službenom glasniku RS“, br. 98/2020 od 10. jula 2020. godine.

 

Uputstvom je između ostalog izvršena izmena tačke 50. u smislu da su dopunjeni obavezni podaci koje treba da sadrže nalozi platnog prometa sa inostranstvom za poslove izvoza/uvoza robe (važi samo za šifru osnova 112 -Roba), i to:

 

• u nalogu za naplatu, koji obrađuje poslovna banka, uvedena je nova rubrika 12A u kojoj se navodi broj, godina i iznos fakture/profakture prema podacima sa rasporeda priliva koji ispostavljate;

 

• u nalogu za plaćanje uvedena je nova rubrika 7A u kojoj se navodi broj, godina i iznos fakture/profakture koji se plaćaju nalogom koji ispostavljate. 

 

Dodatno napominjemo da se broj i godina kontrolnika ukidaju u nalogu.

 

Posebno ukazujemo da broj fakture/profakture koji se navodi u rasporedu priliva / nalogu za plaćanje treba da odgovara broju koji je naveden u jedinstvenoj carinskoj ispravi (rubrika 44) odnosno koji će biti naveden u  carinskoj  ispravi  ukoliko carinjenje  robe  nije  izvršeno,  a  zbir  naplaćenih  odnosno  plaćenih  iznosa navedenih po pojedinačnim fakturama/profakturama u rubrici 12A naloga za naplatu,  odnosno 7A naloga za plaćanje,  treba da bude jednak zbirnom iznosu navedenom u rubrici 12 odnosno 7, za šifru osnova 112. S tim u vezi napominjemo da u jednom rasporedu priliva / nalogu za plaćanje  možete unositi  i više faktura za šifru osnova 112, unosom pojedinačnog reda za svaku pojedinačnu fakturu, a takođe možete istim resporedom priliva /nalogomza plaćanje obuhvatiti i naplatu/plaćanja po fakturama koja nisu po šifri osnova 112. Ističemo da za druge šifre osnova nije potrebno da unosite brojeve faktura u gore pomenute rubrike.  Pored  navedenog,  rasporedi  priliva  /  nalozi  za  plaćanje  sa  šifrom  osnova  112  i  posebnom oznakom 1 -Avans moraju biti ispostavljeni kao poseban raspored priliva / nalog za plaćanje.

 

Napominjemo  da  ste  saglasno  Uputstvu    odgovorni  za  tačnost  podataka,  a  ujedno  bismo  želeli  da ukažemo da se svi statistički podaci iz vaših naloga dostavljaju Narodnoj banci Srbije, koja će sprovoditi logičku  kontrolu  unetih  specifikacija  i  koja  je  ovlašćena  za  sprovođenje  kontrole  spoljnotrgovinskog poslovanja.  Stoga, posebno naglašavamo da je važno da podaci o fakturama, odnosno profakturama za uvoz ili izvoz robe budu ispravno navedeni, jer time dodatno potvrđujete da svoje poslovanje obavljate u skladu  sa  propisima  iz  oblasti  deviznog  poslovanja,  čiju  kontrolu  sprovodi  Narodna  banka  Srbije.  Ispravnim  unosom  podataka  o  fakturama  ili  profakturama  se  u  značajnoj  meri  oslobođate  obaveze dokazivanja kontrolnim organima da je roba koja je plaćena i uvezena, odnosno da je izvezena roba naplaćena.

 

Imajući u vidu da izmenjene odredbe Uputstva koje navodimo u ovom dopisu stupaju na snagu 1. januara 2021. godine, molimo da blagovremeno preduzmete sve neophodne korake, kako biste od 01.04.2021. bili u mogućnosti da nam dostavite tražene podatke uz raspored priliva/nalog za plaćanje, prilikom korišćenja šifre osnova 112.

 

U  slučaju  da  imate  potrebu  za  nekim  dodatnim  pitanjem,  ili  imate  sugestiju,  koristimo  priliku  da  Vas uputimo da nam se obratite na adresu: devpp.placanja@nlb.rs.

 

S poštovanjem,

 

NLB BANKA a.d.BeogradSkrita vsebina