Poštovani, radno vreme Kontakt centra je:

 • ponedeljak - petak: 08:00 do 19:00 časova
 • subota: 09:00 do 17:00 časova

Van radnog vremena nije moguće koristiti ovu uslugu.

S poštovanjem,
NLB Banka

Platni promet sa inostranstvomKvalitetno i brzo obavljanje navedenih usluga omogućava iskusno osoblje, savremena oprema, široka korespondentska mreža banaka u inostranstvu, kao i duga tradicija poslovanja NLB Banke u zemlji i inostranstvu.

NLB Banka pruža svojim klijentima sve usluge platnog prometa sa inostranstvom i deviznog platnog prometa u zemlji: 

Otvaranje i vođenje deviznih računa

Otvaranje deviznog računa moguće je izvršiti u bilo kom organizacionom delu NLB Banke. Pored standardnog - transakcionog deviznog računa, NLB Banka nudi mogućnost otvoranja i vođenja različitih namenskih računa u zavisnosti od potreba klijenata. Račun je operativan nakon pribavljanja neophodne dokumentacije i potpisivanja Ugovora o otvaranju i vođenju računa.
 

Domaća pravna lica - rezidenti

Obrasci Banke potrebni za otvaranje računa: 

Strana pravna lica - nerezidenti

Obrasci Banke potrebni za otvaranje računa: 
Za otvaranje računa predstavništva neophodno je dostaviti i: 
 • Izvod iz APR
 • Odluku ili drugi dokument nerezidenta osnivača predstavništva o osnivanju predstavništva i imenovanju ovlašćenih lica
 • OP obrazac zakonskog zastupnika predstavništva

Otvaranje računa obavlja se brzo i jednostavno bez troškova za klijenta. 

Plaćanja i naplate

          

Plaćanja

      
Rezidenti
 

Za izvršenje plaćanja prema inostranstvu / devizna plaćanja u Republici Srbiji potrebno je da dostavite sledeću dokumentaciju: 

 • Nalog za plaćanje obrazac 70popunjen i overen od strane lica ovlašćenog/ih za raspolaganje sredstvima sa deviznog računa – plaćanje prema inostranstvu
 • Zahtev za plaćanje (memorandum) - popunjen i overen od strane lica ovlašćenog/ih za raspolaganje sredstvima sa deviznog računa – dozvoljena plaćanja u Republici Srbiji
 • Dokument koji dokazuje postojanje obaveze plaćanja (pro-faktura, faktura, JCI, ugovor) - kopija
 • Nalog / zahtev za plaćanje i prateću dokumentaciju možete dostaviti lično, poštom ili koristeći uslugu elektronskog bankarstva. Na raspolaganju su vam i dve elektronske banke: FX-Client i Hal E-bank. Za naloge dostavljene elektronski prateća dokumenta se mogu dostaviti putem e-maila na adresu: deviznirezim@nlb.rs. 

  Naloge / zahteve klijenata u deviznom platnom prometu primljene u papirnom obliku do 13 časova, odnosno elektronskom do 14 časova, banka će izvršiti sa valutom sutra, ukoliko plaćanje glasi u valutama evro i švajcarski franak, odnosno sa valutom dva radna dana, ukoliko plaćanje glasi u ostalim valutama. 

  Hitne naloge / zahteve klijenata banka izvršava sa valutom danas za valute evro i švajcarski franak odnosno sa valutom sutra za ostale valute. Hitni nalozi / zahtevi moraju biti kompletirani do 12 časova. Pod kompletnim nalogom / zahtevom podrazumeva se ispravno popunjen, potpisan i overen (ukoliko je pečat deponovan u Banci) nalog / zahtev sa validnom pratećom dokumentacijom i obezbeđenim pokrićem.

  Pokriće za izvršenje naloga / zahteva klijent obezbeđuje iz sopstvenih deviznih sredstava ili kupovinom od banke. Prodaja deviza i eventualne konverzije vrše se prema Odluci o kursnoj listi NLB Banke. 

  Provizija na ime izvršenih usluga u platnom prometu sa inostranstvom obračunava se u skladu sa Odukom o tarifi naknada za usluge NLB Banke i SWIFT standardima. 

  Rešavanje svih vrsta prigovora vrši se u skladu sa Odlukom o bližim uslovima i načinu postupanja banke po prigovoru klijenta. 

 
Nerezidenti
 
Za izvršenje plaćanja prema inostranstvu potrebno je da dostavite sledeću dokumentaciju: 
 • Zahtev za plaćanje / prenos - popunjen i overen od strane lica ovlašćenog/ih za raspolaganje sredstvima sa računa
 • Dokument koji dokazuje postojanje obaveze plaćanja (pro-faktura, faktura, ugovor) - kopija
 • Dokaz o izmirenim poreskim obavezama, ukoliko se za ovu vrstu prenosa važećim propisima predviđa ova obaveza - kopija

Banka na zahtev klijenta kao dokaz o izvršenom nalogu / zahtevu za plaćanje / prenos dostavlja kopiju SWIFT poruke putem e-mail-a bez naknade. 

Svaki nalog / zahtev za plaćanje / prenos treba da sadrži sve elemente propisane važećim zakonskim propisima. 

 

Plaćanja korisniku u državi članici Evropske unije u iznosu do 50.000,00 EUR

 • Naloge za plaćanje korisniku u državi članici Evropske unije, u iznosu do 50,000,00 EUR, banka će primiti i obraditi ispostavljanjem naloga korespondentskoj banci u inostranstvu u zavisnosti od vremena dostave naloga od strane klijenta i sa datumom valute u skladu sa važećim Terminskim planom prijema i izvršenje platnih transakcija (sastavni deo Opštih uslova poslovanja NLB Banka a.d., Beograd).
 • Račun banke će u korespondentskoj banci biti zadužen sa datumom valute naznačenim u SWIFT poruci.
 • Korespondentska banka će nastojati da izvrši prenos sredstava banci korisnika sa valutom do dva radna dana od dana prijema naloga (SWIFT). Banka korisnika odobriće račun korisnika u skladu sa svojom poslovnom politikom i pravilima u vezi sa izvršenjem primljenih naloga (cut-off time).
 • Za usluge platnog prometa sa inostranstvom banka obračunava i naplaćuje proviziju u skladu sa važećom tarifom naknada banke za usluge NLB banke a.d. Beograd. Iznos provizije klijentu se obračunava i dostavlja pre izvršenja naloga za plaćanje na teret tekućeg deviznog računa klijenta, odnosno prilikom dostavljanja obračuna za prodaju deviznih sredstava iz potencijala banke.
 • Ukoliko nalogodavac za opciju troškova banaka u inostranstvu izabere opciju OUR, ti troškovi padaju na njegov teret i naplaćuju se ili fiksno prilikom ispostavljanja naloga za plaćanje ili nakon zaduženja korespondentske banke po principu pokrića stvarnih troškova, o čemu se klijentu dostavlja obračun.
 • U slučaju da se plaćanje vrši u valuti različitoj od valute na deviznom računu, banka će izvršiti konverziju potrebnog iznosa koristeći kupovni i prodajni kurs za devize iz svoje važeće kursne liste. Plaćanje prema inostranstvu klijent može izvršiti i kupovinom deviznih sredstava iz potencijala NLB banke a.d. Beograd. Primenjeni prodajni i kupovni kursevi za konverziju stranih valuta, odnosno prodaju deviznih sredstava iz potencijala Banke mogu biti predmet dogovora klijenta i Banke.
 • U slučaju eventualnog neslaganja i osporavanja obaveza i potraživanja po osnovu plaćanja prema inostranstvu, banka stoji na raspolaganju da na osnovu pismenog opisa problema isti istraži i informiše klijenta o uzrocima i preduzetim koracima u cilju rešavanja reklamacije.
 • Podatke o izvršenom plaćanju, referenci plaćanja, iznosu plaćanja bez troškova, iznosu provizije i ostalih troškova plaćanja, datumu valute, kao i deviznom kursu u slučaju konverzije valuta, banka dostavlja klijentu putem izvoda.

 

Naplate

O prispeću naplate iz inostranstva banka klijenta informiše putem obrasca "Obaveštenje o prilivu", e-mail-om ili putem e-banke. Klijent je dužan da, u roku od 24 časa, od dobijenog Obaveštenja o prilivu, potvrdi banci osnov priliva, dostavi neophodnu dokumentaciju za potvrdu osnova naplate (ako je ista neophodna po važećim propisima) i po potrebi izvrši raspored sredstava na krajnjeg korisnike naplate.

 

 Za izvršavanje naplata iz inostranstva i u Republici na raspolaganju su instrukcije za upućivanje priliva u različitim stranim valutama, koje se dostavljaju na zahtev klijenta, a možete ih preuzeti iz PrilogaOvakav način usmeravanja priliva omogućava brzo izvršenje i eliminiše eventualne troškove zbog nepotpunih podataka. Obradu naplata iz inostranstva banka vrši odmah po dostavljanju gore navedene dokumentacije, a odobrena sredstva su odmah raspoloživa za korišćenje.

Instrukcije za prilive_EUR

Instrukcije za prilive_USD

Instrukcije za prilive_ostale_valute

 

Napomene:
 

Potrebno je ispravno popuniti samo sledeće podatke: 

-       Broj računa korisnika naplate u IBAN formatu,

-       Ime i prezime/Naziv korisnika

-       Kompletna adresa korisnika.

 

Primer (obeleženo crvnenim): 

 

 

 

Beneficiary Customer

KORISNIK

 

 

 

 

 

 

 /59/

 

IBAN – International bank account number

 

/RS3531011111111111111111

 

FulI name of the beneficiary

PRIMER DOO                                                        

 

Full address of the beneficiary

BANATSKA 1

BEOGRAD, republika srbija

Ostalo

Pored poslova naplate i plaćanja, banka za svoje klijente obavlja i ostale devizne i devizno-valutne poslove dozvoljene važećim propisima. 

Promene na računu registruju se kroz izvode, koji se dostavlja u ugovorenim rokovima i na dogovoreni način - putem pošte, e-maila, putem e-bankinga ili na šalteru banke. 

Kupovina i prodaja deviza

NLB Banka za potrebe konverzije deviznih sredstava u dinare nudi svojim klijentima najpovoljnije tržišne uslove. Zahtev za kupovinu (otkup) deviza klijent dostavlja u pismenoj formi, overen i potpisan od strane lica ovlašćenog/ih za raspolaganje sredstvima, na kome se navode iznos, vrsta valute i dinarski račun na koji se sredstva prenose.
 
NLB Banka svojim klijentima vrši prodaju deviza za namene predviđene važećim propisima. Prodaja se realizuje na bazi pismenog zahteva klijenta, koji sadrži iznos, valutu i namenu plaćanja, overen je i potpisan od strane lica ovlašćenog/ih za raspolaganje sredstvima.
 
Zahtevi klijenata za kupovinu/prodaju deviza se obrađuju promptno. Dostavljena ponuda Banke za konkretnu transakciju važi najduže do kraja radnog vremena te se ista mora realizovati u ovom ili kraćem roku.
 
Kupovine i prodaje deviza u iznosima preko EUR 3.000, kao i kupovine i prodaje deviza za klijente korisnike usluga corporate desk-a obavljaju se po posebnim kotacijama.
 

Svi zahtevi vezani za kupoprodaju deviza mogu se dostaviti na šalteru banke, putem fax-a, e-maila ili putem e-banke. 


Skrita vsebina