Visa Business Charge kartica

 


Visa Business Charge je kreditna poslovna kartica sa domaćim i internacionalnim važenjem. Ona omogućava bezgotovinsko plaćanje robe i usluga i podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu na svim mestima koja imaju istaknut znak Visa, kao i na internetu.
Visa Business Charge kartica odobrava se pravnom licu, a glasi na ime osobe ovlašćene od strane firme. 
 

Kako se koristi ova kartica i koje su pogodnosti?

 
  • Pojednostavljeno vođenje finansija
  • Klijentu se odobrava revolving kreditni limit koji predstavlja finansijski okvir za korišćenje ove kartice
  • Ukoliko odobreni limit deli više kartica, firma može da se opredeli da raspodeli odobreni limit na izdate kartice prema svojim potrebama ili limit mogu da dele svi korisnici ravnpravno.
  • Firma ima mogućnost uzimanja dodatnih Visa Business Charge kartica za neograničen broj korisnika
  • Mogućnost korišćenja na internetu
  • Globalan pristup sredstvima
  • Razdvajanje poslovnih i privatnih troškova
  • Potrošnja iz tekućeg meseca se plaća u potpunosti do 10. u narednom mesecu
  • SMS obaveštenje o transakciji karticom
 
Prijava gubitka/krađe platne kartice/ NLB Welcome (Prva bankarska pomoć za klijente NLB Grupe) / Govorni automat (provera stanja)
 
Tel: +381 (0) 11 715 15 22 (pozivi iz fiksne mreže, inostranstva ili sa mobilnog telefona)
 


Skrita vsebina