Poštovani, radno vreme Kontakt centra je:

  • ponedeljak - petak: 08:00 do 19:00 časova
  • subota: 09:00 do 17:00 časova

Van radnog vremena nije moguće koristiti ovu uslugu.

S poštovanjem,
NLB Banka

Garancije

 


Garancija je instrument obezbeđenja plaćanja i kao takav dosta čest u poslovanju sa inostranstvom. NLB Banka za potrebe svojih klijenata izdaje garancije sa različitim namenama: za obezbeđenje plaćanja po kreditu, za obezbeđenje plaćanja robe, za učešće na tenderu, za obezbeđenje povraćaja uplaćenog avansa, za dobro izvršenje posla i dr.

 
U garancijskom poslovanju banka koristi swift tehnologiju i primenjuje međunarodna pravila poslovanja.
 
NOSTRO garancije
 
NLB Banka izdaje na zahtev klijenata sve vrste nostro garancija. Izdavanje svake pojedine garancije banka vrši na osnovu:
 
  • pismenog zahteva
  • "Naloga za izdavanje garancije" u kojem su sadržani svi bitni elementi garancije
    - Preuzmite dokument
  • Dokument na osnovu koga se ugovara posao uvoza (najčešće ugovor ili drugi dokument koji potvrđuje konkretan posao i potrebu da se izda garancija)
Banka na osnovu pribavljene dokumentacije priprema nacrt teksta garancije, koji se pre izdavanja garancije usaglašava sa ino-partnerom, kako bi mogući rizici, kao i troškovi bili svedeni na minimum.
 
Ukoliko za izdavanje garancije nije obezbeđeno pokriće, klijent je dužan da obezbedi i svu dokumentaciju i instrumente obezbeđenja predviđene standardnom procedurom za odobrenje jemstva.
 
LORO garancije
 

Naplata izvezene robe može se obezbediti i putem loro garancije. NLB Banka nudi svojim klijentima prijem svih vrsta loro garancija, stručne konsultacije u izradi teksta garancije kao i prilikom pripreme dokumenata za naplatu u slučaju protesta garancije. Skrita vsebina