Ponuda za primenu olakšica u otplati obaveza

 U skladu sa “Odlukom Narodne banke Srbije o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije Covid-19 („Sl. glasnik RS“, br. 150/2020), kao i Odluke o dopunama Odluke o privremenim merama za banke u cilju adekvatnog upravljanja kreditnim rizikom u uslovima pandemije COVID-19 NLB Banka a.d. Beograd Vas obaveštava o

PONUDI

za primenu olakšica u otplati obaveza
 

Olakšice u otplati obaveza biće omogućene svim klijentima fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i privrednim društvima:

 • koji nisu u mogućnosti da izmiruju obaveze prema Banci, odnosno mogu imati poteškoća u izmirivanju obaveza usled pandemije Covid-19, i
 • koji na dan 29. februara 2020, kao ni u periodu od 12 meseci pre toga, nisu bili u statusu neizmirenja obaveza prema Banci, odnosno čije nijedno potraživanje nije bilo klasifikovano kao problematičan kredit.

Olakšice se odobravaju na Zahtev klijenta za odobravanje olakšica (u daljem tekstu: Zahtev) i odnose se na obaveze po osnovu kredita i drugih kreditnih proizvoda (kreditne kartice i dozvoljena prekoračenja po tekućem računu), odobrenih do dana stupanja Odluke na snagu (15.12.2020 godine) odnosno na dan 28.02.2021.godine, pri čemu se Zahtev može podneti za jedan ili više kredita/kreditnih proizvoda u korišćenju.

Osnov (uslov) podnošenja Zahteva i potrebna dokumentacija, za fizička lica, može biti:

 • docnja u izmirivanju obaveza prema Banci u materijalno značajnom iznosu duža od 30 dana, na dan 15.12.2020. godine, odnosno na dan 28.02.2021. godine; 
 •  status nezaposlenog lica, na dan podnošenja Zahteva – potrebno je dostaviti Uverenje o nezaposlenosti od Nacionalne službe za zapošljavanje; 
 • prosečni neto mesečni prihod po osnovu zarade ili penzije u poslednja tri meseca ispod prosečne zarade u RS prema poslednjim podacima – potrebno je dostaviti potvrdu o zaposlenju ili platne liste odnosno penzioni ček za poslednja tri meseca;
 • stepen kreditne zaduženosti prelazi 40%, uz ostvareni prosečni neto mesečni prihod u poslednja tri meseca manji za 10% ili više u odnosu na prihod pre 15. marta 2020. godine, ukoliko je isti manji od 120.000 dinara – potrebno je dostaviti potvrdu o zaposlenju ili platne liste odnosno penzioni ček za poslednja tri meseca, kao i potvrdu o zaposlenju ili platne liste odnosno penzioni ček za mesec decembar 2019, januar 2020 i februar 2020; 
 •  jedan član porodice trenutno ima status nezaposlenog lica, dok je isto lice bilo u radnom odnosu na dan 15.03.2020. godine – potrebno je dostaviti Uverenje o nezaposlenosti od Nacionalne službe za zapošljavanje i platne liste ili izvod iz banke za februar 2020;
 • druge činjenice i okolnosti – potrebno je dostaviti obrazloženje zahteva i odgovarajuću dokumentacija shodno obrazloženju.

Osnov(uslov) podnošenja Zahteva i potrebna dokumentacija, za pravna lica, preduzetnike i poljoprivrednike, može biti:

 • docnja u izmirivanju obaveza prema Banci u materijalno značajnom iznosu duža od 30 dana, na dan 15.12.2020. godine, odnosno na dan 28.02.2021. godine;
 • pad poslovnih prihoda/prometa 15% ili više, u 2020. godini do dana podnošenja Zahteva, u odnosu na isti period u 2019. godini – potrebno je dostaviti mesečne PDV prijave ili kartice prihoda kao i bruto bilanse ili potvrde iz poslovnih banaka za isti period 2019 i 2020. godine za pravna lica i preduzetnike, odnosno mesečne PDV prijave (ako je gazdinstvo u sistemu PDV) I izvod sa namenskog računa RPG za poljoprivrednike; 
 • prekid poslovanja u neprekidnom trajanju od najmanje 30 dana usled pandemije COVID-19 – potrebno je dostaviti Odluku o prekidu poslovanja za pravna lica i preduzetnike, odnosno dokaz da je gazdinstvo bilo neaktivno iz Uprave za trezor za poljoprivrednike;
 • setvene površine u 2020. godini su manje za >15% u odnosu na 2019. godinu – potrebno je dostaviti setvene strukture za 2019. i 2020. godinu iz Uprave za trezor; 
 • druge činjenice i okolnosti – potrebno je dostaviti obrazloženje zahteva i odgovarajuću dokumentacija shodno obrazloženju.

Pod docnjom u izmirivanju obaveza prema Banci u materijalno značajnom iznosu podrazumeva se iznos obaveza od najmanje 1.000 dinara za fizička lica, poljoprivrednike i preduzetnike, a za dužnike koji su pravna lica, iznos veći od 1% potraživanja banke po proizvodu ali ne manji od 10.000 dinara

Uz Zahtev, neophodno je podneti i dokumentaciju koja potvrđuje ispunjenost uslova koji su osnov za podnošenje Zahteva.
Banka će u roku od 30 dana od trenutka podnošenja Zahteva i kompletne dokumentacije odlučiti o Zahtevu i obavestiti dužnika.Ukoliko se olakšice odnose na kreditni proizvod koji je odobren u okviru garantne šeme Republike Srbije ili na subvencionisani kredit, olakšice se mogu primeniti samo uz pretnodnu saglasnost davaoca garancije, odnosno subvencije. U skladu sa Odlukom NBS, ponuđeni su sledeći modeli olakšica:

 1. grejs period od 6 meseci uz plaćanje kamate u toku grejs perioda, 
 2. grejs period od 6 meseci, bez plaćanja kamate u toku grejs perioda.

U zahtevu je potrebno navesti izabrani model olakšica. Rok otplate kredita produžava se na način da iznos anuiteta (mesečne obaveze dužnika) po isteku grejs perioda, a do kraja novog roka otplate kredita ne bude veći u odnosu na taj iznos u periodu pre primene olakšica. Za kreditne kartice i dozvoljena prekoračenja, odobrava se novi kredit i ugovora mesečna otplata, a period otplate se produžava na način da mesečne obaveze ne budu veće u odnosu na obaveze koje bi se plaćale po kreditnoj kartici odnosno dozvoljenom prekoračenju.

Za revolving kredite, period otplate se produžava najmanje za trajanje grejs perioda. 

Tokom trajanja grejs perioda Banka ne naplaćuje potraživanja po osnovu glavnice, pri čemu u tom periodu obračunava ugovorenu kamatu.

Kamata obračunata za vremetrajanja grejs perioda naplaćuje se u toku trajanja tog perioda ili nakon prestanka tog perioda, a u zavisnosti od izabranog modela olakšice. 

U slučaju izabranog modela olakšice pod 2) redovna kamata obračunata tokom grejs perioda pripisuje se na ostatak duga i pravi se novi anuitetski plan na novu uvećanu glavnicu. 

Naknada odnosno troškovi vezani za obradu Zahteva se neće naplaćivati, osim troškova koji su neophodni za odobravanje potraživanja a koje ne utvrđuje Banka (npr. kreditni biro, katastar nepokretnosti u situacijama kada je potreban ponovni upis hipoteke i sl.). 

Radi lakšeg razumevanja u nastavku dajemo reprezentativne primere:

Reprezentativni primer za gotovinski kredit u RSD u trećoj godini otplate sa plaćanjem kamate u toku grejs perioda

Iznos kredita u RSD

300.000

Rok otplate pre primene olakšice

60 meseci

Rok otplate nakon primene olakšice

60 meseci + minimum 7 meseci *

Iznos mesečne rate u RSD pre primene olakšice

6,367

Iznos mesečne rate u RSD nakon primene olakšice

6,367**

Razlika u mesečnoj rati u RSD:

0

Klijent plaća više u odnosu na inicijalni ugovor u RSD:

9,122

Iznos kamate pripisane dugu u RSD:

0

Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna)

9.95%

* Rok otplate produžava se za broj meseci koji je neophodan da iznos mesečne rate nakon primene olakšice ne bude veći od iznosa mesečne rate pre primene

**Iznos rate nakon grejs perioda u trajanju od šest meseci

 
 

Reprezentativni primer za gotovinski kredit u RSD u trećoj godini otplate bez plaćanja kamate u toku grejs perioda

Iznos kredita u RSD

300.000

Rok otplate pre primene olakšice

60 meseci

Rok otplate nakon primene olakšice

60 meseci + minimum 9 meseci *

Iznos mesečne rate u RSD pre primene olakšice

6,367

Iznos mesečne rate u RSD nakon primene olakšice

6,351**

Razlika u mesečnoj rati u RSD:

-16

Klijent plaća više u odnosu na inicijalni ugovor u RSD:

12,196

Iznos kamate pripisane dugu u RSD:

9,112

Nominalna kamatna stopa (godišnja, fiksna)

9.95%

* Rok otplate produžava se za broj meseci koji je neophodan da iznos mesečne rate nakon

primene olakšice ne bude veći od iznosa mesečne rate pre primene

**Iznos rate nakon grejs perioda u trajanju od šest meseci

 
 

Zahtev za primenu olakšica možete dostaviti Banci, najkasnije 30. aprila 2021. godine, na jedan od sledećih načina:

 • na e-mail adresu nlbmoratorijum@nlb.rs 
 • poštom na adresu Bulevar Mihaila Pupina 165 v, 11070 Novi Beograd 
 • lično u ekspozituri Banke. 
 

Zahtev za fizička lica za primenu olakšica u otplati obaveza

Zahtev za poljoprivrednike za primenu olakšica u otplati obaveza

Zahtev za pravna lica i preduzetnike za primenu olakšica u otplati obaveza

 

Banka će prihvatiti i zahtev u slobodnoj formi, uz napomenu da je potrebno da isti sadrži sve podatke koji su navedeni u obrascu zahteva.Forma Zahteva sastavni je deo ove Ponude, i dostupna je u ekspoziturama i na internet prezentaciji Banke (www.nlb.rs).

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Kontakt centru na telefon 011 7151522 ili putem email-a nlbmoratorijum@nlb.rsSkrita vsebina