Poštovani, radno vreme Kontakt centra je:

  • ponedeljak - petak: 08:00 do 19:00 časova
  • subota: 09:00 do 17:00 časova

Van radnog vremena nije moguće koristiti ovu uslugu.

S poštovanjem,
NLB Banka

NLB Revolving krediti

Sredstva na raspolaganju u svakom trenutku

Agro revolving kredit predstavlja novčana sredstava koje Banka stavlja na raspolaganje klijentu, pri čemu svako korišćenje smanjuje raspoloživa sredstva, a vraćanje kredita ih obnavlja do prvobitno raspoloživog iznosa.

Klijentima omogućava da na svakodnevne promene i izazove u poslovanju odreaguju brzo i efikasno, kako bi nesmetano funkcionisali i povećali obim poslovanja. Ovaj proizvod omogućava da klijenti sami odlučuju o dinamici povlačenja i vraćanja sredstava, naravno, u okviru odobrenog iznosa i ročnosti revolvinga.

Povlačenje tranše:

Kada Klijent želi da povuče tranšu potrebno je da Banci, jedan dan ranije, dostavi overen zahtev u pisanoj formi sa naznačenim iznosom sredstava koji želi da povuče. Na osnovu zahteva, klijentu se stavljaju sredstva na raspolaganje.

Napomena: U poslednjih 30 dana važenja, Korisnik kredita ne može povući tranšu revolving kredita, već samo vršiti otplatu do tada povučenih iznosa.

Vraćanje tranše:

Korisnik kredita ima pravo da delimično ili u potpunosti otplati svaku povučenu tranšu uz slanje pisanog obaveštenja Banci, najmanje jedan radni dan unapred, pre otplate svake tranše

Namena kredita:

Finansiranje obrtnih sredstava u poljoprivredi (seme, sadnice, đubrivo, sredstva za zaštitu, stočna hrana, itd...), finansiranje obrtnih sredstava u organskoj proizvodnji i preradi hrane ( uz sertifikat o organskoj proizvodnji ili dokumentaciju o započetom procesu sertifikacije)

  • Period na koji se odobravaju sredstva - 12 meseci
  • Model otplate kredita - jednokratno
  • Jednostavna procedura, brzo odobrenje kredita


Skrita vsebina