Poštovani, radno vreme Kontakt centra je:

  • ponedeljak - petak: 08:00 do 19:00 časova
  • subota: 09:00 do 17:00 časova

Van radnog vremena nije moguće koristiti ovu uslugu.

S poštovanjem,
NLB Banka

Politika zaštite privatnosti NLB Banke Beograd

 
U NLB Banci konstantno razvijamo i unapređujemo svoje proizvode i usluge, jer želimo da one budu pravi odgovor na vaše potrebe. Iz tog razloga, prikupljamo i obrađujemo određene podataka o ličnosti koji nam omogućavaju da brže i kvalitetnije  prilagodimo ponudu vašim potrebama i željama i obezbeđuju našu efikasniju komunikaciju i bolje korisničko iskustvo.

Zaštita vaše privatnosti nam je bitna, zato želimo da vas ovom Politikom privatnosti informišemo i pomognemo da razumete koje vaše podatke o ličnosti prikupljamo, zašto ih prikupljamo, kako ih koristimo, na koji način ih obrađujemo, kao i koja su vaša prava i  na koji način možete da ih ostvarite.

Podatke o ličnosti pažljivo čuvamo i štitimo kako ne bi došlo do eventualnog nezakonitog otkrivanja podataka neovlašćenim licima. Obavezujemo se da, bez odgovarajućeg pravnog osnova, podatke o ličnosti nećemo dostavljati, pozajmljivati ili prodavati trećem licu bez prethodnog obaveštenja i obezbeđivanja vaše saglasnosti.

Politika privatnosti se primenjuje na sve usluge i proizvode NLB Banke čije korišćenje  uključuje obradu podataka o ličnosti. Poslednja izjava volje lica na koje se podaci odnose u pogledu obrade podataka o ličnosti se primenjuje na sve ostale usluge i proizvode NLB Banke koje to lice koristi.

Politika privatnosti se ne primenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak je podatak koji je izmenjen na način da se ne može povezati s određenim fizičkim licem ili se ne može povezati bez nesrazmernog truda pa se stoga, u skladu s važećim propisima, i ne smatra podatkom o ličnosti.
 

Ko je odgovoran za rukovanje vašim podacima o ličnosti?

Rukovalac vašim podacima o ličnosti je:
•    NLB Banka a.d. Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 165/v, 11070 Novi Beograd (u ovom tekstu: NLB Banka)
 

Kome se možete obratiti za dodatna objašnjenja ili informacije o obradi podataka o ličnosti, uključujući vaša prava?


U NLB Banci je lice za zaštitu podataka o ličnosti (DPO) na raspolaganju putem:
•    elektronske pošte na adresi: DPO@nlb.rs ili
•    pošte: NLB Banka a.d. Beograd, Lice za zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar Mihajla Pupina 165/v, 11070 Novi Beograd.

 

Kada možemo da obrađujemo vaše podatke o ličnosti?


    1. Za zaključivanje i izvršavanje ugovora sa vama

U NLB Banci podatke o ličnosti obrađujemo za svrhe odobravanja i korišćenja određenih bankarskih usluga i izvršenja mera pre zaključivanja ugovora, na primer za otvaranje i vođenje računa, polaganje depozita, direktnih opterećenja i trajnih naloga, vršenje plaćanja, korišćenje štednih proizvoda, kredita, garancija, akreditiva, kupovnu hartija od vrednosti, osiguranja, berzansko posredovanje, slanje SMS poruka o stanju na računu i o transakcijama izvršenim platnim karticama, razmatranje reklamacija i održavanje kontakata sa klijentima preko različitih kanala.

    2. Kad to od nas zahteva zakon  

U NLB Banci podatke o ličnosti obrađujemo za svrhe ispunjavanja zakonskih i drugih propisa, naročito onih koji uređuju bankarstvo i izvršenje platnih usluga, i relevantnog evropskog zakonodavstva, pre svega obaveza izveštavanja, provere klijenata (sprečavanje pranja novca) i upravljanja rizicima. Na primer: NLB Banka može da odgovara na upite i pribavlja podatke o ličnosti i druge podatke, naročito o zaposlenju, pokretnoj i nepokretnoj imovini, potraživanjima, udelima, akcijama i drugim hartijama od vrednosti, brojevima računa kod drugih banaka i platnih institucija i drugoj vašoj imovini, prebivalištu, poreskom broju i drugim podacima kod drugih rukovalaca, ako isti nisu od ranije u posedu NLB Banke, a ti podaci su neophodni za ispunjavanje ugovornih obaveza odnosno za takav upit postoji zakonski osnov.

    3. Kad za to postoji legitiman interes NLB Banke

U NLB Banci podatke o ličnosti obrađujemo i na osnovu svojih legitimnih interesa, kojim pokazujemo da smo odgovorni prema vama i da vam omogućavamo izbor ponuda i usluga koji će ispuniti vaša očekivanja, pri čemu pažljivo procenjujemo odnos između naših legitimnih interesa i prava na zaštitu vaših podataka o ličnosti .

Podatke na osnovu legitimnog interesa obrađujemo, između ostalog, u sledećim slučajevima:
    • kod mera za sprečavanje, registrovanje i istraživanje prevara i drugih štetnih postupanja, vršenje video nadzora (npr. filijala, bankomata) i drugih sličnih mera, naročito zbog mogućnosti dokazivanja transakcija i obezbeđivanja zaštite imovine klijenata i zaposlenih, kod snimanja telefonskih razgovora (npr. u slučaju zaključivanja poslova, reklamacija itd.),
    • pri razvoju i upravljanju ponudom,
    • pri komunikaciji sa pravnim licima,
    • u istraživanju tržišta, izrade poslovnih analiza i analiza sa svrhom donošenja poslovnih odluka.

    4. Kada date pristanak za obradu podataka

Obrada podataka o ličnosti može se zasnivati i na pristanku pojedinca koji NLB Banci omogućava korišćenje njegovih podataka o ličnosti za određene svrhe, i to:

    • za sprovođenje marketinških aktivnosti, kao što su slanje aktuelnih novosti, opšte obaveštavanje o ponudi, pogodnostima, događajima, nagradnim igrama i drugim novostima, od značaja za određeni segment korisnika bankarskih usluga i širu javnost;
    • za obaveštavanje o ponudi proizvoda i usluga, aktuelnim novostima i pogodnostima, prilagođenim vašim interesima i interesovanju na osnovu profilisanja koje NLB Banka koristi za te svrhe. Profilisanje je svaki oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, posebno u cilju analize ili predviđanja radnog učinka fizičkog lica, njegovog ekonomskog položaja, zdravstvenog stanja, ličnih sklonosti, interesa, pouzdanosti, ponašanja, lokacije ili kretanja;
    • za sprovođenje anketiranja i upitnika za proveru zadovoljstva, korišćenje usluga i prodajnih kanala, sa svrhom prilagođavanja i poboljšanja ponude.

 

Načela obrade podataka


Zakonitost, poštenje i transparentnost

NLB Banka obezbeđuje zakonit, pošten i transparentan način obrade podataka o ličnosti uz pomoć sledećih mera:

    1) jasan i pregledan način prosleđivanja informacija licu na koje se podaci odnose o nameni, načinu i vrsti obrade podataka o ličnosti još u fazi prikupljanja podataka o ličnosti;
    2) obrada je potrebna u cilju sprovođenja ugovora koji NLB Banka zaključuje sa licem na koje se podaci odnose (npr. klijenti, zaposleni, potencijalni klijenti) ili se zasniva na prethodnom pristanku lica na koje se podaci odnose;
    3) obrada je potrebna radi ispunjenja zakonske obaveze koja važi za NLB Banku kao rukovaoca podacima o ličnosti (npr. prosleđivanje podataka o ličnosti zaposlenih spoljnim institucijama po osnovu zaključenih ugovora o radu);
    4) obrada je potrebna radi ostvarivanja legitimnog interesa NLB Banke

Ograničenje svrhe

NLB Banka obrađuje podatke o ličnosti u svrhe koje su konkretno određene, izričite, opravdane i zakonite i dalje se ne mogu obrađivati na način koji nije u skladu sa tim svrhama.

U slučaju da se podaci o ličnosti nameravaju obrađivati i u druge svrhe, predlagač nove obrade podataka o ličnosti izrađuje procenu uticaja na zaštitu podataka i po potrebi pribavlja pristanak lica na koje se podaci odnose.

Minimalni obim podataka

NLB Banka u pribavljanju podataka o ličnosti o licu na koje se podaci odnose obezbeđuje samo podatke o ličnosti koji su potrebni za ispunjenje svrhe za koju se podaci obrađuju.

Dodatni podaci o ličnosti pribavljaju se uz pristanak lica na koje se podaci odnose, a radi ispunjenja određene svrhe.

Tačnost

NLB Banka obezbeđuje tačnost podataka o ličnosti uvođenjem automatskih i ručnih kontrola u okviru obuhvata i obrade podataka o ličnosti.

Ograničenje čuvanja

Rokovi čuvanja podataka su opredeljeni u internom aktu NLB Banke o čuvanju registratorskog materijala, i to na način da se čuvaju u okviru zakonski određenih rokova čuvanja i u okviru rokova neophodnih za postizanje svrhe obrade istih.

U slučaju obrade podataka o ličnosti posle isteka roka čuvanja u svrhe npr. izrade statističkih analiza, NLB Banka podatke o ličnosti (trajno) anonimizira na način na koji nije moguće identifikovati fizičko lice na kojeg se podaci o ličnosti odnose.

Integritet i poverljivost

NLB Banka je implementirala tehničke i organizacione mere za obezbeđenje podataka o ličnosti prateći pri tome zakonske odredbe, dobru praksu i odredbe ISO standarda.

Dodatno, NLB Banka je implementirala sistem za upravljanje bezbednošću informacija i događaja (SIEM) u svrhu ranog otkrivanja bezbednosnih događaja koji bi mogli da ugroze poverljivost, integritet i / ili raspoloživost podataka o ličnosti.

Obrada podataka o ličnosti na lokaciji spoljnog izvršioca (obrađivač) vrši se na osnovu ugovora kojim se između ostalog uređuju dužnosti obrađivača u pogledu obezbeđenja podataka o ličnosti i trenutnog izveštavanja o bezbednosnim događajima koji bi mogli da imaju uticaj na poverljivost i / ili integritet podataka o ličnosti.

 

Kako prikupljamo vaše podatke i koje vrste podataka o ličnosti obrađujemo?


NLB Banka podatke o ličnosti prikuplja na tri osnovna načina:

    • Podatke prikupljamo prvenstveno direktno od lica na koje se podaci odnose, i to na način da nam ih oni dostave. Najčešći primer za ovakav način prikupljanja podataka je podnošenje zahteva za pojedinu uslugu ili proizvod, pri čemu lice na koje se podaci odnose, ako želi da upotrebi određenu uslugu ili proizvod, daje podatke i dokumente koji su potrebni za identifikaciju (npr. ime, prezime, adresa, iščitan lični dokument, JMBG, itd.). Takođe, podatke prikupljamo i tokom komunikacije sa licem na koje se podaci odnose putem kontakt centra, internet portala i društvenih mreža, pri rešavanju prigovora, itd.
    • Prikupljamo podatke koji nastanu automatski kada lice na koje se podaci odnose koristi usluge i/ili proizvode NLB Banke. U takve podatke spadaju podaci o izvršenim transakcijama, načinu korišćenja određenih usluga i proizvoda NLB Banke, IP adresi, itd.
    • Prikupljamo podatke iz javno dostupnih izvora kao što su, na primer, podaci iz registra privrednih društava i podaci o statusu funkcionera.

Preduslov za svako prikupljanje podataka o ličnosti lica na koje se podaci odnose je postojanje odgovarajućeg pravnog osnova zasnovanog na zakonu.

 

Koje podatke prikupljamo i obrađujemo


U NLB Banci obrađujemo sledeće vrste podataka o ličnosti:

    • osnovne identifikacione i druge podatke za identifikaciju i kontakt podatke
Vaši podaci o ličnosti, kao što su ime i prezime, datum rođenja, mesto prebivališta, poreski broj, telefonski broj i/ili adresa elektronske pošte, potrebni su nam da vam šaljemo obaveštenja, inače nećete biti obavešteni o akcijama i našoj ponudi. To su osnovni identifikacioni i kontakt podaci, potrebni za zaključivanje posla ili za obaveštavanje o ponudi.

    • sociodemografske podatke

To su standardni statistički podaci, kao što su vaše godine, adresa prebivališta, pol, nivo obrazovanja, prihod, itd.

    • podatke o drugim pravnim licima

Kada podnosite zahtev za kredit, morate navesti i izvor vašeg dohotka. Ukoliko ste zaposleni, biće potrebno da navedete svog poslodavca, ako upravljate privrednim društvom da navedete naziv tog društva, itd. Razlog je taj što, ako prethodno niste podnosili zahtev za kredit u NLB Banci, ne znamo da li vas i ko zapošljava odnosno da li ste samozaposleni.

    • transakcione podatke

Naši sistemi beleže svako plaćanje koje obavite sa svog računa ili svojom debitnom ili kreditnom karticom ili preko internet ili mobilnog bankarstva, kao i svako podizanje gotovine na bankomatu, transakcije koje izvršimo u vaše ime na vaš zahtev, kao i plaćanja, preneta na vaš račun. Svaka transakcija sadrži i dodatne informacije, kao npr. iznos transakcije, broj računa doznake, naziv i broj POS terminala trgovca preko kog je izvršeno plaćanje, adresu odnosno lokaciju trgovca, datum i vreme plaćanja, kao i tekst i komentare. Iz takvih podataka možemo da izvučemo zaključke o vašem ponašanju, povezanom s transakcijama, dakle da li češće plaćate karticom ili koristite gotovinu, koliko često, gde, koliki je vaš prihod, da li vaš prihod dolazi od više poslodavaca, u kojim prodavnicama kupujete, koliko trošite na kupovine, itd. Sve to nam pomaže da vam ponudimo usluge koje najviše odgovaraju vašim navikama

•    podatke o kanalima i aplikacijama koje koristite

Sa NLB Bankom možete stupiti u kontakt preko različitih kanala komunikacije i prodajnih mesta (telefon, internet bankarstvo, internet i mobilne aplikacije NLB Banke itd.). Prilikom prijave, vršenja transakcija i obavljanja drugih aktivnosti vaš računar automatski šalje vašu IP adresu na server NLB Banke kome ste pristupali. Tako možemo da registrujemo broj mreže i podmreže, u kojoj se nalazi vaš računar. Ukoliko ste omogućili internet kolačiće u pretraživaču, koji koristite tom prilikom, oni vam omogućavaju nesmetano korišćenje internet stranice sa svim funkcionalnostima i boljim korisničkim iskustvom. Više o korišćenju kolačića možete pročitati na internet stranici https://www.nlb.rs/strana/20171/uslovi-koriscenja. Možemo definisati i trajanje prijave, koje aktivnosti ste izvršili u aplikacijama, koje podatke ste uneli u obrasce, a sve to se sprovodi iz sigurnosnih razloga. Informacije o vašem operativnom sistemu i njegovoj verziji, kao i tehnički podaci o uređajima koje koristite pomažu nam da obezbedimo da se naše internet stranice i usluge pravilno prikazuju na vašim uređajima, jer samo tako možemo da konstantno unapređujemo usluge i da ih prilagođavamo vašim tehničkim potrebama.

•    informacije o vašem korišćenju usluga NLB Banke i drugih članica NLB Grupe

U okruženju internet, mobilnog i video bankarstva prikupljamo informacije o mogućnostima koje ste izabrali (izabrana polja, vrste popunjenih podataka i obrazaca itd.). Obrađujemo i podatke o tome, koliko često se prijavljujete u aplikacije internet i mobilnog bankarstva, telefonskog i video bankarstva i da li ste izvršili neku aktivnosti, kad ste prijavljeni (npr. izvođenje plaćanja, sastanak sa službenikom banke).

•    kontakte sa bankom

Vodimo evidenciju o našim kontaktima s vama, naročito o datumu (može i o vremenu) kontakta i povodu komunikacije. To važi za sve tipove kontakta (telefon, video poziv, SMS, pošta, elektronska pošta, filijala i drugi). Te kontakte beležimo kako ne  bismo komunicirali sa vama na istu temu više puta. Kada vas obavestimo o ponudi, čuvamo podatak o tome da li ste ponudu prihvatili ili ne, kako vam je ne bismo ponovo nudili. Beležimo i podatak o vašim razgovorima sa savetnicima NLB Banke iz istih razloga.

•    društvene mreže

Tokom prodajnih akcija koristimo i društvene medije, kao npr. Facebook, i iako ne čuvamo podatke koji su objavljeni na vašem profilu, koristimo ih za bolje ciljno usmeravanje prodajnih aktivnosti, naravno, samo ako prilikom vašeg korišćenja tih društvenih medija  pristanete na to. Za nas su društveni mediji kanal komunikacije sa klijentima, a ciljno usmeravanje je dodata vrednost. U okviru kolačića trećih lica nudimo poboljšano korisničko iskustvo, deljenje sadržaja kroz različite društvene medije i prilagođavanje ponude s obzirom na vaše želje i potrebe koje proizilaze iz vašeg prethodnog pretraživanja po internetu, ukoliko ste pristali na ovu vrstu obrade. Podaci, prikupljeni preko tih kolačića, na raspolaganju su NLB Banci i drugim ponuđačima usluga.

•    evidencije komunikacija

Kada nas pozovete telefonom, pre početka poziva možemo vas obavestiti da se razgovori snimaju. U nekim drugim slučajevima moramo da beležimo pozive, jer nas na to obavezuje zakonska regulativa, kako bismo imali potvrdu da smo poštovali vaša uputstva odnosno da je ugovor izvršen na važeći način, odnosno da postupamo u skladu sa svojim pravnim obavezama.

•    geolokacijske podatke

Informacije o plaćanjima koja su izvršena instrumentima plaćanja NLB Banke (debitna, kreditna kartica, internet i mobilno bankarstvo) i aplikacije koje koristite za mobilno bankarstvo sadrže i podatke o geolokaciji. Ti podaci detaljno određuju koordinate GPS (ili tačku adrese) određene transakcije, u zavisnosti od fizičke lokacije terminala za plaćanje predmetnog trgovca. Vašu lokaciju prilikom prijave možemo izdvojiti iz posebnih logova upisa. Takođe koristimo podatke o geolokaciji, kad posetite našu internet stranicu i kad koristite mobilne aplikacije NLB Banke, kako bismo mogli da vam ponudimo kontakt informacije i da vam pomognemo da potražite najbližeg savetnika ili filijalu.
.
•    informacije u vezi sa vašom kreditnom sposobnošću

Kad zatražite kredit, po zakonu moramo da proverimo vašu kreditnu sposobnost. Te informacije se koriste za izračunavanje vaše kreditne sposobnosti ili mogućnosti servisiranja vaših obaveza prema banci. Prilikom provere kreditne sposobnosti koristimo i informacije koje su sačuvane u našim sistemima (na primer, podaci o poslovanju sa ličnim računom, otplati kredita u prošlosti) i sistemima naših ugovornih obrađivača podataka (na primer kod osiguravajućeg društva). Na osnovu tih podataka možemo vam ponuditi kredit za koji procenimo da je najadekvatniji za vas.

•    spoljne izvore

Želimo da se uverimo da će vam naša ponuda odgovarati, zato ponekad koristimo i podatke iz spoljnih izvora, kad naši sopstveni podaci nisu dovoljni za ciljno usmeravanje. Takvi izvori obuhvataju pre svega javne registre i evidencije (na primer registar Agencije za privredne subjekte).

•    ankete, istraživanja i testiranja korisnika

Interesuje nas mišljenje naših klijenata o postojećim uslugama, kao i koje vrste usluga žele da koriste. U te svrhe realizujemo ankete i istraživanje tržišta. Na ovaj način dolazimo do uprosečenih rezultate koji predstavljaju celokupnu grupu anketiranih lica. U razvoju novih usluga koristimo i drugačije pristupe, odnosno klijente pitamo za mišljenje o novim verzijama aplikacija i izvodimo takozvano testiranje korisnika, kako bismo utvrdili da li će novu uslugu smatrati atraktivnom i jednostavnom za korišćenje.

•    podatke i informacije koje obrađujemo, kako bismo postupali u skladu sa svojim zakonskim  obavezama

To su podaci koje moramo da prikupljamo, vrednujemo i skladištimo na određeni vremenski period, kako bismo postupali u skladu sa svojim zakonskim obavezama. Ovde na primer spadaju obaveza arhiviranja podataka u skladu sa različitim zakonima, koji regulišu poslovnu delatnost, ili prikupljanje i vrednovanje podataka sa svrhom sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma i drugi zakonski zahtevi. Takvi podaci mogu, na primer, da obuhvataju: izvor vašeg prihoda, povezana lica, državljanstvo, adresu prebivališta, područje aktivnosti, političku izloženost, itd. Na osnovu vašeg pristanka ili ako postoji drugi pravni osnov, te podatke možemo da koristimo i za druge svrhe.

 

Ko može da koristi vaše lične podatke koje ste dostavili NLB Banci?


•    zaposleni u NLB Banci

Vaše podatke o ličnosti obrađuju sistemi u NLB Banci i određeni zaposleni kojima su ti podaci potrebni za njihov rad i zato mogu da ih međusobno razmenjuju. To znači da će podatak, koji ste dali bankarskom savetniku, biti na raspolaganju i drugim zaposlenima u NLB Banci, na primer zaposlenima u marketingu za svrhe prodaje (ukoliko postoji odgovarajući pravni osnov za ovu vrstu obrade).

•    ugovorni obrađivači

Korisnici podataka o ličnosti su osim zaposlenih u NLB Banci mogu biti i zaposleni ugovornih obrađivača NLB Banke, koji mogu da obrađuju vaše podatke samo u skladu sa određenim zakonom, dozvolom ili vašim pristankom. Na primer, agencije koje pružaju štamparske usluge u vezi sa štampanjem različitih obaveštenja i promotivnih materijala, koje primate putem lične pošte. U svakom slučaju, obezbeđujemo zaštitu vaših podataka o ličnosti u istoj meri, kao da ih direktno obrađuje NLB Banka
 
•    nadležni državni organi

U određenim slučajevima, koje propisuju važeći zakoni, vaše podatke o ličnosti dostavljamo, odnosno o njima izveštavamo i nadležne državne organe (na primer Uprava za sprečavanje pranja novca, Poreska uprava Republike Srbije, Narodna banka Srbije, sudovi, itd.). Moramo ih dostaviti i trećim licima, ako takvu obavezu dostavljanja odnosno otkrivanja banci nalaže zakon.

Detaljnije informacije o kategorijama korisnika, ugovornim partnerima i ugovornim obrađivačima banke možete dobiti na zahtev od našeg Lica za zaštitu podataka o ličnosti.

 

Kako obrađujemo vaše podatke o ličnosti?


Podatke u NLB Banci možemo da obrađujemo ručno ili automatski (automatizovano).

Automatizovana obrada vaših podataka može da znači i korišćenje tzv. automatizovanog odlučivanja. U NLB Banci koristimo određene automatizovane procese, uključujući formiranje profila, u okviru kojih se o pojedincu može doneti odluka koja kao posledicu ima pravna dejstva u vezi s njim ili na njega bitno utiče (kao na primer procena kreditne sposobnosti). U slučaju automatizovane odluke pojedinac će prethodno biti obavešten o tome, a takođe će mu biti omogućeno učešće fizičkog lica NLB Banke u donošenju odluke, pravo da izrazi svoje stav u vezi sa odlukom, pravo da dobije objašnjenje odluke, koja je doneta na takav način i pravo da ospori takvu odluku.

 

Koliko dugo čuvamo vaše podatke o ličnosti?


Period čuvanja podataka o ličnosti zavisi od osnova i svrhe obrade određene kategorije podataka o ličnosti. Podaci o ličnosti čuvaju se samo onoliko vremena, koliko je to propisano odnosno dozvoljeno i potrebno za ostvarivanje svrhe, zbog koje su se prikupljali ili dodatno obrađivali. Podaci o ličnosti se posle ispunjenja svrha obrade, ako ne postoji drugi pravni osnov ili ako je to potrebno za ostvarivanje, izvođenje ili odbranu pravnih zahteva, brišu, uništavaju, blokiraju ili anonimizuju.

 

Koja su vaša prava u pogledu zaštite podataka o ličnosti?


Pravo na pristup podacima o ličnosti

Imate pravo da dobijete informacije o tome da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti. Ako ih obrađujemo, obavestićemo vas, između ostalog, o svrsi obrade podataka o ličnosti, kategoriji podataka o ličnosti, primaocima ili kategorijama primalaca kojima s podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom periodu u kojem će podaci o ličnosti biti čuvani, te o pravima koja možete ostvariti u odnosu na banku kao rukovaoca podacima o ličnosti.

Pravo na ispravku podataka o ličnosti

Imate pravo na ispravku podataka o ličnosti, odnosno imate pravo podneti zahtev za ispravku vaših netačnih podataka o ličnosti, kao i pravo da dopunite nepotpune podatke o ličnosti, između ostalog i davanjem dodatne izjave.

Pravo na ograničavanje obrade vaših podataka o ličnosti

Imate pravo na ograničavanje obrade vaših podataka o ličnosti u sledećim slučajevima:

    1) kada osporavate tačnost podataka o ličnosti ograničićemo obradu na period koji nam omogućava proveru tačnosti podataka o ličnosti;
    2) kada je obrada vaših podataka o ličnosti nezakonita, a protivite se brisanju podataka te umesto toga tražite ograničenje njihove obrade;
    3) kada više ne postoji potreba obrade vaših podataka o ličnosti, a zahtevate da sa obradom nastavimo radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane vaših pravnih zahteva;  i
    4) kada uložite prigovor na obradu na osnovu člana 37. stav 1. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, očekujući potvrdu da li postoje zakonski razlozi za obradu podataka o ličnosti koji pretežu nad vašim interesima, pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

Pravo na prigovor

Imate pravo na prigovor, što znači da imate pravo uložiti prigovor NLB Banci na obradu podataka o ličnosti ako je ispunjen jedan od sledećih slučajeva:

    1) lice na koje se podaci odnose osporava tačnost podataka o ličnosti, u roku koji omogućava NLB Banci proveru tačnosti podataka o ličnosti;
    2) obrada je nezakonita, a lice na koje se podaci odnose se protivi brisanju podataka o ličnosti i umesto brisanja zahteva ograničenje upotrebe podataka;
    3) NLB Banci više nisu potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje svrhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva;
    4) lice na koje se podaci odnose je podnelo prigovor na obradu, a u toku je procenjivanje da li pravni osnov za obradu od strane NLB Banke preteže nad interesima tog lica.

Kada uložite prigovor, banci više nije dozvoljeno da obrađuje vaše podatke o ličnosti, osim ukoliko predoči da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad vašim interesima, pravima ili slobodama ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

Pravo na brisanje

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) označava vaše  pravo na brisanje vaših podataka o ličnosti u sledećim slučajevima:

    1) kada vaši podaci o ličnosti više nisu neophodni za ostvarivanje svrhe zbog koje su prikupljeni ili na drugi način obrađivani;
    2) kada lice na koje se podaci odnose opozove pristanak na osnovu kojeg se obrada vršila, u skladu sa članom 12. stav 1. tačka 1) ili članom 17. stav 2. tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a nema drugog pravnog osnova za obradu;
    3) kada uložite prigovor na obradu u skladu s članom 37. stav 1. ovog zakona, a nema drugog pravnog osnova za obradu koji preteže nad legitimnim interesom, pravom ili slobodom lica na koje se podaci odnose, ili članom 37. stav 2. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;
    4) kada su vaši podaci o ličnosti nezakonito obrađeni i
    5) kada podatke o ličnosti moramo brisati radi poštovanja naših zakonskih obaveza u skladu sa pravom Republike Srbije.

Pravo na prenosivost podataka

Pravo lica na prenosivost podataka znači pravo da svoje podatke o ličnosti koje ste prethodno dostavili NLB Banci primite u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku i imate pravo da takve podatke prenesete drugom rukovaocu bez ometanja s naše strane, ukoliko je NLB Banka obradu vršila automatizovano i na osnovu pristanka ili ugovora.

 

Kako možete ostvariti svoja prava?


Radi olakšavanja ostvarivanja vaših prava na našoj internet stranici smo objavili obrasce zahteva koje možete preuzeti putem sledećih linkova:

    • Zahtev za pristup podacima o ličnosti
    • Zahtev za ispravku i dopunu podataka o ličnosti koji se obrađuju od strane NLB Banke
    • Zahtev za brisanje podataka o ličnosti koji se obrađuju od strane NLB Banke
    • Zahtev za ograničenje obrade podataka o ličnosti koji se obrađuju od strane NLB Banke
    • Zahtev za prenosivost podataka o ličnosti koji se obrađuju od strane NLB Banke
    • Zahtev za ostvarivanje prava na prigovor na obradu podataka o ličnosti koji se obrađuju od strane NLB Banke

Zahtev koji podnosite mora biti uredno popunjen i potpisan.

U slučaju kada primimo zahtev koji nije uredno popunjen ili koji nije potpisan, pozvaćemo vas da uočeni nedostatak u zahtevu otklonite.

Svoj zahtev možete uputiti NLB Banci u bilo kojoj ekspozituri NLB Banke;

Ostvarivanje navedenih prava omogućićemo vam u skladu s odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u primerenom roku i bez nepotrebnih odlaganja. Napominjemo da je NLB Banka dužna da po zahtevu pojedinca postupi najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema kompletnog zahteva. Rok može biti produžen za još 60 dana, ukoliko je to neophodno, a uzimajući u obzir složenost i broj zahteva. NLB Banka je dužna da o produženju roka i razlozima za to produženje obavesti pojedinca u roku od 30 dana od dana prijema zahteva.

Na navedene adrese nam se slobodno obratite i kada imate bilo kakvih pitanja u vezi s obradom vaših podataka o ličnosti od strane NLB Banke.

 

Da li možete svoj pristanak da povučete ili ograničite?


Vaš pristanak za obradu podataka o ličnosti za svrhe, koje smo opisali u ovoj Politici privatnosti, dobrovoljan je. Pristanak za obradu podataka možete u bilo kom trenutku da ograničite odnosno povučete tako što ćete o tome obavestiti NLB Banku, što neće na bilo koji način uticati na bilo koji ugovorni odnos između vas i NLB Banke ili na korišćenje proizvoda i usluga, koji ne zahtevaju takav pristanak.

NLB Banka će i nakon povlačenja vašeg pristanka obrađivati samo one podatke u vezi sa vama, koje je neophodno da obrađuje radi ispunjavanja zakonskih obaveza, zbog izvršavanja ugovora sa vama i zbog zaštite svojih legitimnih interesa.

 

Podnošenje pritužbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnostiNadzorno telo za zaštitu podataka o ličnosti u Republici Srbiji je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd (u nastavku teksta: Poverenik).

Obaveštavamo vas da Povereniku možete podneti pritužbu na naše postupanje u vezi s obradom vaših podataka o ličnosti.

 

Dodatne informacije


NLB Banka zadržava pravo na izmene ili dopune ove Politike privatnosti.

Za sve što nije posebno određeno ovom Politikom privatnosti, Opštim uslovima poslovanja ili ugovorom koji su zaključili NLB Banka i pojedinac, primenjuju se odgovarajuće zakonske odredbe.

Više detalja o samom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti kao i ostalim aktivnostima kancelarije Poverenika možete pronaći na internet adresi: https://www.poverenik.rs

Ova Politika privatnosti počinje da se primenjuje od 21. avgusta 2019. godine, odnosno od dana početka primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.  

NLB Banka a.d. Beograd