Obaveštenje klijentima NLB Banke o ponudi zastoja u otplati obaveza počev od 01.08.2020.

 

Poštovani,

Na osnovu Odluke Narodne Banke Srbije o privremenim merama za banke radi ublažavanja posledica pandemije COVID-19 u cilju očuvanja stabilnosti finansijskog sistema, NLB Banka a.d. Beograd (Banka) upućuje ponudu zastoja u otplati kreditnih obaveza (moratorijum) prema Banci koje dospevaju u periodu od 01.08.2020. do 30.09.2020. godine svojim klijentima, i to fizičkim licima, poljoprivrednicima, preduzetnicima i pravnim licima.

Istovremeno, ukoliko niste izmirili svoje kreditne obaveze koje su dospele u julu mesecu, moratorijum se može primeniti i na ove obaveze.

Moratorijum obuhvata zastoj u otplati glavnice i redovne (ugovorene) kamate. Redovna (ugovorena) kamata koju Banka obračunava za vreme trajanja moratorijuma se raspoređuje ravnomerno na preostali period dospeća koji se produžava za dva meseca.

U periodu od 01.08.2020. do 30.09.2020. Banka neće obračunavati zateznu kamatu na dospelo a neizmireno potraživanje i neće pokretati postupak izvršenja, kao ni postupak prinudne naplate prema dužnicima, odnosno neće preduzimati druge pravne radnje u cilju naplate potraživanja od dužnika.

 

Obaveštavamo vas da će Banka automatski produžiti dozvoljeno prekoračenje za 2 meseca po Vašem platnom računu.

Radi lakšeg razumevanja dostavljamo reprezentativni primer

Reprezentativni primer za stambeni kredit u EUR koji je u jedanaestoj godini otplate

Iznos kredita

30.000 EUR

Rok otplate

180 meseci

180 meseci + 2 meseca moratorijum

Iznos mesečne rate

206,74

                             207,70

 

Razlika u mesečnoj rati:

                       0,96 EUR

Nominalna kamatna stopa

3.00% (promenljiva)

(3M Euribor+3,43%)

*iznos rate nakon primene zastoja u otplati obaveza dužnika (moratorijum) u trajanju od dva meseca

 

Reprezentativni primer za dinarski gotovinski kredit koji je u trećoj godini otplate

Iznos kredita

300.000 RSD

Rok otplate

60 meseca

60 meseca + 2 meseca moratorijum

Iznos mesečne rate

6.366,74

                         6.457,87

 

Razlika u mesečnoj rati:      

                     91,13 RSD

Nominalna kamatna stopa

9,95%

Godišnja, fiksna

*iznos rate nakon primene zastoja u otplati obaveza dužnika (moratorijum) u trajanju od dva meseca

 

 

Želite da se zastoj u otplati primeni na Vaše kreditne obaveze u NLB Banci?

Ukoliko prihvatate zastoj u otplati obaveza (moratorijum) pod navedenim uslovima nije potrebno da o tome obavestite Banku. Nakon isteka roka od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, smatraće ste da ste prihvatili ponudu za zastoj u otplati obaveza (moratorijum). 

 

Ne želite da se zastoj u otplati primeni na neke ili sve kreditne proizvode koje imate  u otplati u NLB Banci?

Ukoliko ne želite da se zastoj u otplati primeni na neke ili sve kreditne proizvode i želite da nastavite redovnu otplatu obaveza prema postojećem planu otplate, potrebno je da u roku od 10 dana a najkasnije do 10.08.2020. o tome obavestite Banku na jedan od sledećih načina

  • Popunjavanjem online forme koja se nalazi na linku 
  • Pozivom NLB Kontakt centra na 0117151522 
  • Slanjem popunjene Izjave o odbijanju moratorijuma na moratorijum@nlb.rs 
  • Slanjem pisma sa svim potrebnim podacima koji su navedeni  u izjavi na adresu: Bulevar Mihajla Pupina 165v, Novi Beograd sa naznakom – “Izjava-moratorijum”
  • Popunjavanjem Izjave o odbijanju moratorijuma u ekspozituri

 Izjava o odbijanju zastoja u otplati obaveza (moratorijum)

Nastavak otplate obaveza nakon isteka perioda zastoja u otplati obaveza

Po isteku perioda zastoja u otplati obaveza NLB Banka će nastaviti obračun zatezne kamate u slučaju docnje po dospelim obavezama a sve u skladu sa uslovima koji su inicijalno ugovoreni za klijentke partije koje sui male zastoj u otplati.

Nakon isteka moratorijuma ukoliko klijentima navedeni model otplate ne odgovara, klijent ima pravo, da se na svoj izričit zahtev, opredeli za alternativne modele otplate koji mogu biti:

  • Varijanta 1 – jednokratna uplata anuiteta iz perioda moratorijuma koji uključuju glavnicu i kamatu pri čemu se period otplate kredita ne produžava
  • Varijanta 2 – uplata ugovorene kamate koja se odnosi na period moratorijuma u kom slučaju se period otplate produžava za dva meseca

Zastoj u otplati (moratorijum) proizvodi pravno dejstvo danom objavljivanja ponude na internet prezentaciji Banke. Banka ne može od klijenta da zahteva naknadu bilo kojih troškova u vezi sa preduzimanjem mera i aktivnosti u omogućavanju klijentima zastoja u otplati obaveza koje klijent ima prema Banci. 

Ovo obaveštenje o ponudi se postavkom na internet prezentaciju Banke 31.07.2020. smatra dostavljenim svim klijentima Banke


Za više informacija molimo Vas da kontaktirate NLB Kontakt centar na 0117151522 ili putem maila
info@nlb.rs.

Želimo da Vam budemo dostupni kada god imate potrebu da nas kontaktirate. NLB Kontakt centar Vam je na raspolaganju od ponedeljka do petka od 08:00 do 19:00h i subotom od 09:00 do 17:00h.

Produžili smo dodatno radno vreme NLB Kontakt centra u nedelju 02.avgusta i 09. avgusta od 09:00 do 15:00.

Vaša NLB Banka

 Skrita vsebina